Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:

Договір публічної оферти

Умови надання послуг на сайті "www. disslib.org" регулюються нижченаведеним договором. Погоджуючись на умови договору, ви приймаєте на себе права та обов'язки Клієнта - сторони договору. Даний договір є публічною офертою. У разі якщо Ви не згодні з умовами договору наша подальша співпраця не представляється можливим.

Керівництво Інтернет-ресурсу "www. disslib.org", іменоване надалі "Агент", з одного боку, і Клієнт, що його надалі "Принципал", з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору та обов'язки сторін

1.1. Принципал доручає і зобов'язується оплатити, а Агент зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Принципала такі дії: копіювання в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського зазначеного матеріалу в електронному вигляді і передача його в електронному вигляді на будь-якому електронному носії іншим способом, обумовленим окремо. Права і обов'язки за угодами, здійсненим Агентом відповідно до цього договору, виникають безпосередньо у Принципала.

1.2. Агент зобов'язаний виконати дане йому доручення відповідно до вказівок Принципала, які повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними, а також вимогами пункту 1.1 цього договору.

1.3. Агент має право відступити від даних йому Принципалом вказівок, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Принципала і Агент не міг попередньо запитати його думку або не одержав своєчасно відповіді на свій запит.

1.4. Доручення, вказане в п.1.1 цього договору, вважається виконаним Агентом після фактичного настання наступних обставин: відсилання на вказаний Принципалом електронну адресу зазначеного матеріалу або електронною посилання на сервер, де цей матеріал знаходиться у вільному доступі. Якщо електронна адреса не був спеціально вказано, то матеріал висилається на будь-який відомий адресу Принципала. За збої в обладнанні провайдера Принципала Агент відповідальності не несе.

1.5. Агент також зобов'язаний: виконати вказане доручення протягом трьох робочих днів; повідомляти Принципалу на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення протягом трьох робочих днів.

1.6. Принципал зобов'язаний: відшкодовувати Агенту понесені витрати і забезпечувати його засобами, необхідними для виконання доручення; без зволікання прийняти від Агента все виконане ним згідно з цим договором; сплатити Агенту винагороду за правилами, встановленими в розділі 2 цього договору; виконувати всі вимоги законодавства в області захисту прав авторів на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виконувати наступні норми законодавства: чи не відтворювати твори, не розповсюдження твору шляхом продажу або іншого відчуження його оригіналу або примірників; публічно не показувати твори; НЕ імпортувати оригінал або екземпляри твору з метою розповсюдження; не здійснюють прокат оригіналу або примірника твору; не повідомляти в ефір, не повідомляти по кабелю; не перекладати і не переробляти твори.

1.7. Принципал також зобов'язаний: використовувати отриманий матеріал тільки в особистих цілях; після однократного перегляду матеріалу видалити його з усіх електронних носіїв, якщо ж видалення з носія неможливо, то Принципал зобов'язаний знищити даний електронний носій надійним способом; в разі необхідності виплатити самостійно автору даного матеріалу належну йому винагороду; в разі розбіжностей Принципала з автором даного матеріалу, наважуються в судовому порядку, Принципал зобов'язується не залучати до участі в справі Агента.

1.8. Якщо цей договір буде припинений до того, як доручення виконано повністю, то Принципал зобов'язаний відшкодувати Агенту понесені при виконанні доручення витрати, а також сплатити йому винагороду пропорційно виконаній ним роботі. Це правило не застосовується до виконання Агентом доручення після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про припинення доручення.

2. Агентська винагорода та порядок розрахунків

2.1. Агентська винагорода за виконання доручення Принципала становить суму в рублях, зазначену на сайті. У разі припинення доручення до того, як воно буде виконано, розмір винагороди, який потрібно виплатити Агенту відповідно до цього договору, становить суму фактично понесених витрат.

2.2. Агентська винагорода оплачується заздалегідь будь-яким способом, зазначеним на сайті.

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиплати Агенту винагороди в строк, встановлений в п.2.2 договору, Принципал сплачує йому неустойку в розмірі 1% від суми платежу за кожен день прострочення.

3.2. Інші заходи відповідальності сторін за невиконання своїх зобов'язань за цим договором визначаються за загальними правилами ЦК.

3.3. Агент в ході виконання даного договору ні на який проміжок часу не стає власником яких би то не було прав на переданий матеріал. Вся відповідальність за використання переданого матеріалу лягає на Принципала.

4. Вирішення спорів

4.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

4.2. Спори сторін, не врегульовані шляхом переговорів, передаються для вирішення до суду.

4.3. Всі суперечки про авторське право вирішуються між автором твору і Принципалом, без участі Агента.

5. Термін дії договору

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до виконання доручення.

5.2. Цей договір припиняється, крім загальних підстав припинення зобов'язань, також внаслідок вимоги Агента на будь-якій стадії виконання договору.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані сторонами або уповноваженими на те представниками сторін.