Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Технічна електрохімія


Ведь Марина Віталіївна. Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами металів d4-9 та змішаними оксидами для екотехнологій : Дис... д-ра наук: 05.17.03 - 2008.Анотація до роботи:

Ведь М.В. Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами металів d4-9 та змішаними оксидами для екотехнологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2008.

Дисертацію присвячено розробці наукових основ технологій функціональних покриттів сплавами перехідних металів та змішаними оксидами. З використанням штучних нейронних мереж встановлено зв’язок каталітичної активності металів і сплавів у гетерогенних окисно-відновних реакціях з їх фундаментальними фізико-хімічними характеристиками. Досліджено закономірності та запропоновано способи поверхневої обробки металевих носіїв для розвинення їх поверхні. Встановлено кінетичні закономірності сплавоутворення в полілігандних системах Ni–Cu(Pd)–(NH3) і Co2+(Ni2+)–Cit– та обгрунтовано імпульсні режими формування покриттів для розширення діапазону вмісту сплавоутворювачів. Доведено гіпотезу про можливість підвищення корозійної стійкості купрумвмісних сплавів алюмінію при мікродуговому оксидуванні в розчинах дифосфатів, у яких паралельно перебігають парціальні реакції формування оксиду алюмінію і окиснення інтерметалідів з утворенням розчинних комплексів, що забезпечує гомогенізацію поверхні. Встановлені в роботі закономірності покладено в основу технології формування міцно адгезованих покриттів змішаними оксидами на сплавах алюмінію в мікродуговому режимі в електролітах, що містять манганат(VII)- або Co2+-іони. На підставі дослідження і тестування корозійної стійкості, механічних і каталітичних властивостей покриттів синергетичними Ni-W, Co-W, Ni-Cu та адитивними Ni-Pd сплавами і змішаними оксидами AlAl2O3,MnxOy і AlAl2O3, CoxOy визначено оптимальний склад матеріалів, які не поступаються платинідам при розв’язанні завдань екотехнології та електрохімічної енергетики.

В роботі розв’язано важливу науково-практичну проблему обгрунтованого створення наукових основ електрохімічних технологій покриттів сплавами та складними оксидами із залученням гіпотези про синергетичний вплив компонентів покриттів на їх функціональні властивості.

1. Встановлено з’вязок між фундаментальними характеристиками металів і їх каталітичною активністю у гетерогенних окисно-відновних реакціях, обумовлений впливом на перерозподіл та руйнування міжатомних зв'язків, кількісним чинником якого є різниця енергій зв’язку метала з елементами, що утворюють молекулу реагенту.

2. Запропоновано каталітичну активність матеріалів тестувати у реакції електрохімічного виділення водню, швидкість якої залежить саме від природи електрода і різниці енергій зв'язку „метал – гідроген” і „метал – оксиген”. Кореляція між послідовністю металів, ранжованих за різницею енергій DЕ = ЕM-HЕM-O, і густиною струму обміну гідрогену склала підгрунтя для оцінювання та прогнозування каталітичної активності покриттів в реакціях за участю вуглеводнів з використанням різниці енергій зв'язку „метал – гідроген” і „метал – карбон”.

3. Запропоновано гальванохімічну обробку сплавів алюмінію і нержавіючих сталей, що використовують як носії каталітичних систем, проводити у розчинах, які містять активатори та інгібітори пітингоутворення, шляхом анодної імпульсної поляризації, за якої створюються умови для гнучкого керування геометрією та ступенем розвинення поверхні. Побудована імітаційна модель відбиває вплив компонентів електроліту, енергетичних і часових параметрів імпульсного електролізу на окремі стадії процесу, що дозволило оптимізувати процес за критерієм максимуму питомої поверхні. Доведено, що запропонована технологія забезпечує рівномірне розгалуження зон травлення та зростання площі поверхні без зниження міцності матеріалу.

4. Обгрунтовано механізм та встановлено кінетичні параметри електродних процесів формування сплавів вольфраму з кобальтом і нікелем та показано, що розряд відбувається з гетероядерного комплексу стадійно, а водночас з електрохімічним відбувається також і хімічне відновлення вольфраматів атомами гідрогену, умови для якого створюються завдяки гальмуванню рекомбінації гідрогену на металах родини феруму при високих густинах струму, зокрема при застосуванні імпульсних режимів поляризації.

5. Із застосуванням штучних нейронних мереж проведено моделювання каталітичної активності електролітичних сплавів і встановлено, що при (W) 25...35 % їх характеристики є максимальними, наближаються до показників платинових металів і свідчать про синергетичну дію сплавоутворюючих компонентів. Режими електроосадження, оптимізовані за параметрами Вс та (W), забезпечують синтез покриттів синергетичними Ni-W, Co-W, Ni-Cu та адитивними Ni-Pd сплавами заданого складу і морфології.

6. Запропоновано загальний підхід до підвищення корозійної стійкості дуралумінів шляхом їх МДО в розчинах дифосфату калію, що забезпечує одночасний перебіг двох парціальних реакцій: окиснення алюмінієвої матриці з утворенням оксидного покриття та іонізації сплавоутворюючих і домішкових елементів з утворенням розчинних комплексних сполук приблизно однакової міцності, що сприяє стабілізації розчину оксидування, гомогенізації поверхні та зниженню її гетерорезистивності. Параметри побудованої динамічної моделі відбивають фізичний сенс окремих стадій процесу, механізм і кінетику перетворень. Розроблені електроліти та режими обробки дозволили на три порядки підвищити корозійну стійкість сплавів алюмінію.

7. Висунуто та доведено гіпотезу про можливість синтезу міцно адгезованих багатокомпонентних оксидних систем в електрохімічних, термохімічних реакціях і внутрішньо-молекулярних перетвореннях, умови для яких створюються при мікродуговому оксидуванні сплавів алюмінію (титану) в присутності оксометалатів () або катіонів (Co2+) перехідних металів. Розроблені електроліти і режими електролізу забезпечують формування функціональних покриттів з підвищенними механічними, протикорозійними, каталітичними властивостями.

8. Експериментальна перевірка функціональних властивостей покриттів сплавами і складними оксидами у модельних середовищах та технологічних умовах довела їх високу корозійну стійкість, опір абразивному зношуванню, мікротвердість та каталітичну активність у процесах електролітичного виділення водню і окиснення вуглеводнів, як перспективних матеріалів для енергетики та екотехнологій.

9. Розроблені матеріали пройшли дослідно-промислові випробування на ТОВ „Екотехніка”, ЗАТ „Сєвєродонецьке об’єднання Азот” та виявили високий рівень функціональних властивостей. Покриття сплавами вольфраму та складними оксидами систем AlAl2O3,MnxOy і AlAl2O3, CoxOy було впроваджено у виробництво при конструюванні і виготовленні блоку каталітичного очищення пересувної сміттєзпалювальної установки ПМУ-150 на НВФ “Технологія” Південно-східного наукового центру НАН України.

Публікації автора:

1. Сахненко М.Д. Основи теорії корозії та захисту металів: Навчальний посібник / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – 240 с.

Здобувачем узагальнено матеріал щодо корозійної стійкості металів, схильних до пасивації, та прогнозування їх поведінки в умовах експлуатації.

2. Электрохимический синтез катализаторов очистки газовых выбросов от оксидов азота / Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Мозговая А.Г., Богоявленская Е.В., Кравцов Я.В. // Гальванотехника и обработка поверхности. – М.: РХТУ, 1993. – Т. 1. – № 1. – С. 53 – 55.

Здобувачем запропоновано склад каталітично активних сплавів, визначено чинники технологічного процесу.

3. Электрохимический контроль коррозионного поведения объектов в агрессивных средах / Ведь М.В., Байрачный Б.И., Сахненко Н.Д., Богоявленская Е.В. // Защита металлов.– М.: Наука, 1994. – Т. 30. – № 1. – С. 105 – 107.

Здобувачем обгрунтовано використання імпедансної спектроскопії для неруйнівного контролю корозійних процесів у гетерорезистивних системах.

4. Сахненко Н.Д. Импеданс электродов с блокированной поверхностью / Сахненко Н.Д., Байрачный Б.И., Ведь М.В. // Электрохимия. – М.: Наука, 1994. – Т. 30. – № 12. – С. 1442 – 447.

Здобувачем інтерпретовані результати імпедансної спектроскопії та розраховані параметри елементів еквівалентних схем заміщення.

5. Прогнозирование каталитической активности металлоксидных систем в реакциях очистки газовых выбросов от оксидов азота / Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Вестфрид Ю.В., Степанова И.И. // Журнал прикладной химии. – СПб: Наука, 1996. – Т 69. – № 9 – С. 1505 – 1509.

Здобувачем побудована модель, яка враховує вплив головних чинників на каталітичну активність покриттів мідь-нікель, та доведена її адекватність.

6. Изучение склонности нержавеющих сталей к питтинговой коррозии в системах горячего водоснабжения / Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Капустенко П.А., Желавский С.Г. // Журнал прикладной химии. – СПб: Наука, 1998. – Т. 71. – № 1 – С. 80 – 83.

Здобувачем запропоновано підходи до формалізації та опису процесу пітингоутворення, побудовано топологічну модель розвитку пітингів.

7. Анализ питтингостойкости нержавеющих сталей в системах горячего водоснабжения / Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Капустенко П.А., Желавский С.Г. // Защита металлов. – М.: Наука, 1998. – Т. 34. – № 4. – С. 378 – 383.

Здобувачем проведено експериментальну перевірку моделі зародження та розвитку пітингів на поверхні пасивних металів.

8. Sakhnenko N.D. Stability control of adhesion interaction in a protective coating/metal system / Sakhnenko N.D., Ved M.V., Nikiforov K.V. // J. Adhesion Science and Technology. – Zeist: VSP, 1998. – V. 12. – № 2. – P. 175 – 183.

Здобувачем запропоновано неруйнівний метод визначення питомої площі порушення адгезії за результатами імпедансометрії.

9. Сахненко Н.Д. Электрохимические процессы с высоким уровнем локализации / Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Желавский С.Г. // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: УГХТУ, 1999. – № 1. – С. 291 – 293.

Здобувачем опрацьовано електрохімічні методи визначення критеріїв локальних фарадеївських реакцій.

10. Формалізація опису процесів електрохімічного формування металоксидних систем / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Желавський С.Г., Степанова І.І., Богоявленська О.В. // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков: Вища школа, 1999. – № 90. – С. 3 – 5.

Здобувачем узагальнено екпериментальні дані та сформульовано висновки.

11. Оцінка імовірності деградації матеріалів під впливом фарадеївських реакцій / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Желавський С.Г., Богоявленська О.В., Степанова І.І., Ярошок Т.П. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ НАН України, 2000. – № 1. – Т. 2. – С. 617 – 622.

Здобувачем встановлено динаміку руйнування електродних матеріалів в умовах експлуатації та чинники, що її обумовлюють.

12. Ведь М.В. Электрохимические системы: синтез, диагностика, управление / Ведь М.В., Сахненко Н.Д. // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков: Вища школа, 2000. – № 115. – С. 100 – 105.

Здобувачем запропоновано нові інформаційні підходи до формалізації електрохімічних систем та моделювання їх динаміки.

13. Сахненко М.Д. Електрохімічні методи діагностики матеріалів та захисних покриттів / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Желавський С.Г. // Питання розвитку газової промисловості України. – Харків: УкрНДІГаз, 2001.– Вип. 28.– С. 88 – 95.

Здобувачем розроблено методологію моніторинга електрохімічних та корозійних властивостей металічних і оксидних покриттів.

14. Електрохімічний моніторинг захисних покриттів / Ведь М.В., Сахненко М.Д., Штефан В.В., Желавська Ю.А. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ НАН України, 2002. – № 3. – Т. 1. – С. 364 – 366.

Здобувачем визначено головні критерії відмови захисних покриттів та проаналізовано закономірності їх накопичення.

15. High-conductivity organic metals as electrode materials / Pospelov A., Sakhnenko N., Ved M., Alexandrov Yu. // Material Science. – Wroclaw: WPW, 2002. – V. 20. – № 3. – P. 65 – 72.

Здобувачем запропоновано використання імпульсної поляризації для керування процесом зародкоутворення та швидкістю електрохімічного синтезу речовин на чужорідній підкладці.

16. Получение гальванических сплавов никель–вольфрам с прогнозируемой каталитической активностью / Ладыгин О.С., Артеменко В.М., Ведь М.В., Сахненко Н.Д. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – № 13. – С. 17 – 32.

Здобувачем узагальнено результати експерименту та обгрунтовано використання імпульсних режимів поляризації.

17. Функціональні електрохімічні покриття з прогнозованими властивостями / Сахненко М.Д., Александров Ю.Л., Артеменко В.М., Ведь М.В., Желавський С.Г., Штефан В.В., Ладигін О.С. // Фізико-хімічна механіка матеріалів.– Львів: ФМІ НАН України, 2004. – № 4. – Т. 1. – С. 334 – 339.

Здобувачем визначено залежність каталітичної активності сплавів Ni-Cu і Ni-W від їх складу та побудовано прогностичну модель.

18. Ведь М.В. Диагностика начальных стадий электрокристаллизации синтетических металлов / Ведь М.В., Штефан В.В., Сахненко Н.Д. // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: УГХТУ, 2004. – № 6. – С. 106 – 110.

Здобувачем інтерпретовані результати імпедансометрії на різних стадіях формування нової фази та запропоновано використання таких систем для опрацювання режимів електролізу та візуалізації зв’язку режим – морфологія.

19. Ведь М.В. Функціональні покриття на алюмінії та його сплавах / Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – № 15. – С.43 – 46.

Здобувачем висунуто гіпотезу про можливість нанесення змішаних оксидів мангану і алюмінію за рахунок паралельного перебігу електрохімічних, термохімічних реакцій та внутрішньомолекулярного окиснення / відновлення при мікродуговому оксидуванні сплавів алюмінію у розчині манганату (VII) калію.

20. Властивості анодних покриттів на алюмінії та його сплавах / Богоявленська О.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Раковський В.В. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – № 25. – С.51 – 54.

Здобувачем проаналізовано вплив складу електроліту і режимів поляризації на товщину і протикорозійні властивості змішаних оксидів алюмінію і мангану, сформульовано висновки.

21. Ведь М.В. Принципи керування процесом електрохімічної формоутворюючої обробки сплавів / Ведь М.В. // Вестник науки и техники. – Харьков: ООО “ХДНТ”, 2005. – № 4 (23). – С. 48 – 55.

22. Ведь М.В. Особенности формирования марганец- и кобальтсодержащих оксидных покрытий на сплавах алюминия / Ведь М.В. // Вопросы химии и химической технологи.– Днепропетровск: УДХТУ, 2005. – № 6. – С.153 – 156.

23. Закономерности формирования микродугового оксидирования систем для экотехнолоний / Ведь М.В., Богоявленская Е.В., Ярошок Т.П., Сахненко Н.Д. // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 1. – С. 109 – 114.

Здобувачем визначено кінетичні параметри реакцій окиснення алюмінію та його сплавів, встановлено механізм процесу у присутності іонів кобальту (II) і манганату (VII).

24. Ненастіна Т.О. Закономерности образования полилигандных комплексов палладия (II) / Ненастіна Т.О., Ведь М.В., Сахненко М.Д. // Вестник науки и техники. – Харьков: ООО “ХДНТ”, 2006. – № 1 – 2 (24 – 25). – С. 59 – 66.

Здобувачем запропоновано шляхи зближення рівноважних потенціалів нікелю і паладію за рахунок утворення полілігандних систем при введенні до амонійного електроліту додаткового ліганду – дифосфат-іонів.

25. Функціональні оксидні покриття на сплавах алюмінію: синтез та діагностика / Ведь М., Богоявленська О., Сахненко М., Ярошок Т. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ НАН України, 2006. – № 5. – Т. 2. – С. 728 – 733.

Здобувачем обгрунтовано стратегію формування складних оксидів на поверхні сплавів алюмінію, визначено вплив режимів мікродугового оксидування на властивості покриттів.

26. Ненастина Т.А. Электродные процессы с участием пирофосфатных комплексов / Ненастина Т.А., Ведь М.В., Сахненко Н.Д. // Вісник НТУ “ХПІ”.– Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 11.– С. 137 – 144.

Здобувачем запропоновано механізм відновлення пірофосфатних комплексів паладію та нікелю.

27. Коррозионная стойкость конверсионных покрытий сплава Д16 / Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Меньшикова Ю.В. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 12. – С. 116 – 121.

Здобувачем виконано термодинамічні розрахунки окисної здатності оксометалатів до формування конверсійних шарів на алюмінії.

28. Особливості анодного окиснення сплавів алюмінію у присутності оксоаніонів / Ведь М.В., Сахненко М.Д., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В., Шевченко Р.О. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 13. – С. 10 – 15.

Здобувачем визначено вплив природи оксоаніону на процес формування покриттів оксидами на сплавах алюмінію.

29. Електрохімічна формоутворююча обробка поверхні корозійностійких сплавів / Ведь М.В., Сахненко М.Д., Богоявленська О.В., Ненастіна Т.О. // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. – № 3.– С. 123 – 127.

Здобувачем узагальнено результати дослідження схильності нержавіючих сталей до пітингової корозії, висунуто гіпотезу про доцільність поверхневої обробки у розчинах хлориду феруму (III) та доведено її працездатність.

30. Особливості кінетики електроосадження вольфраму з d6-8 елементами / Ведь М.В., Штефан В.В., Сахненко М.Д., Байрачна Т.М. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 25. – С. 68 – 75.

Здобувачем запропоновано механізм співосадження вольфраму з кобальтом (нікелем) у сплав, який включає стадію хімічної взаємодії проміжних оксидів вольфраму з адсорбованими атомами гідрогену.

31. Ведь М.В. Электроосаждение каталитически активных покрытий сплавами никеля / Ведь М.В. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – Киев: Институт газа НАНУ, 2006. – № 4. – С.60 – 65.

32. Ненастина Т.А. Закономерности электроосаждения сплава палладий–никель из полилигандного электролита / Ненастина Т.А., Ведь М.В., Сахненко Н.Д. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 43. – С. 97 – 101.

Здобувачем визначено механізм сплавоутворення з полілігандного електроліту, сформульовано висновки.

33. Ведь М.В. Закономірності анодної формоутворюючої обробки сплавів / Ведь М.В. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 44. – С. 70 – 76.

34. Ведь М.В. Моделирование процессов бесхроматной обработки сплавов алюминия / Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Штефан В.В. // Коррозия: материалы, защита. – М.: ИФХ и Э РАН, 2007. – № 1. – С. 33 – 37.

Здобувачем побудовано імітаційні моделі та алгоритм прогнозування корозійної стійкості конверсійних шарів на сплаві Д16.

35. Ved M. Simulation of the Chromate free treatment for aluminum alloys using artificial neuron networks / Ved M., Sakhnenko N., Shtefan V. // Advances in Materials Science. – Gdansk: GTU, 2007. – V. 7, № 2 (12). – P. 284 – 289.

Здобувачем запропоновано застосування штучних нейронних мереж для оптимізації процесу формування захисних покриттів на сплавах алюмінію.

36. Байрачная Т.Н. Анодное поведение вольфрама в цитратном электролите / Байрачная Т.Н., Ведь М.В., Сахненко Н.Д. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – № 9. – С. 100 – 103.

Здобувачем запропоновано механізм анодного окиснення вольфраму у цитратних розчинах, сформульовано висновки.

37. Закономірності осадження сплаву кобальт–вольфрам імпульсним струмом / Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Помошник Л.В., Фоміна Л.П. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ, 2007. – № 3. – С. 113 – 116.

Здобувачем проведено аналіз та узагальнення експериментальних даних, визначено вплив режимів поляризації на склад покриттів.

38. Electrochemical synthesis of catalytic active alloys / T. Nenastina, T. Bairachnaya, M. Ved, V. Shtefan, N. Sakhnenko // Functional materials. – Kharkov: Institute of Single Crystals, 2007. – V. 14, № 3. – С. 395 – 400.

Здобувачем встановлено закономірності утворення сплавів в системах Ni2+/Pd2+, M2+/, сформульовано висновки.

39. Ведь М.В. Формирование покрытий оксидами марганца и кобальта на сплавах алюминия / Ведь М.В., Сахненко Н.Д. // Коррозия: материалы, защита. – М.: ИФХ и Э РАН, 2007. – № 10. – С. 36 – 41.

Здобувачем розроблено методологію формування покриттів складними оксидами, запропоновано схеми електрохімічних і термохімічних перетворень у зоні розрядного каналу.

40. New approach to catalytic Co-W alloy electrodeposition / M. Ved, V. Shtefan, T. Bairacnaya, N. Sakhnenko // Functional Materials. – Kharkov: Institute of Single Crystals, 2007. – V. 14. – P. 580 – 584.

Здобувачем встановлено закономірності впливу природи метала-співосаджувача і ліганда на процес катодного відновлення вольфрамат-іонів.

41. Oxide film formed on Ti by the microark anodic method / E. Lunarska, O. Chernyayeva, M. Ved, N. Sakhnenko // Ochrona przed Korozja. – Gdansk: GTU, 2007. – № 11A. – P. 265 – 269.

Здобувачем досліджено вплив складу електроліту і режимів мікродугового оксидування на склад і морфологію поверхні сплавів титану.

42. Aнодна поведінка алюмінію у водних розчинах дифосфату / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В., Баніна М.В. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – № 32. – С. 16 – 19.

Здобувачем запропоновано механізм анодного розчинення алюмінію та його сплавів у присутності дифосфат-іонів, сформульовано висновки.

43. Моделювання поверхневої обробки пасивних металів / Ведь М.В., Сахненко М.Д., Богоявленська О.В., Ненастіна Т.О. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ, 2008. – № 1. – С. 69 – 75.

Здобувачем проведено математичне моделювання процесу, аналіз даних, сформульовано висновки та запропоновано технологічну схему поверхневої обробки.

44. Закономерности электросинтеза оксидов на сплавах алюминия / Ведь М.В., Сахненко М.Д., Ярошок Т.П., Богоявленская Е.В. // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – № 1. – С. 131 – 136.

Здобувачем запропоновано механізм гомогенізації поверхні сплавів алюмінію у присутності дифосфатів, встановлено і інтерпретовано параметри моделі МДО, сформульовано висновки.

45. Пат. 23824А Україна, МКІ B 01 J 37/02. Спосіб одержання каталізатора відновлення оксидів азоту на основі неблагородних металів / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Богоявленська О.В., Степанова І.І.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”. – №97052097; заявл. 06.05.97; опубл. 16.06.98, Бюл. № 4.

Здобувачем обгрунтовано режими електролізу та запропоновано формулу винаходу.

46. Деклараційний пат. на корисну модель 4612 Україна, МПК 7 С 25D11/02. Електроліт для нанесення покриття діоксидом мангану на алюміній та його сплави / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– №2004 0604971, заявл. 23.06.2004; опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1.

Здобувачем запропоновано ввести до складу електроліту калію манганат (VII) для отримання змішаного оксиду.

47. Деклараційний пат. на корисну модель 7144 Україна, МПК С 25F5/00.– Спосіб обробки поверхні хромонікелевих сплавів / Ведь М.В., Сахненко М.Д., Богоявленська О.В.– №20040907503; заявл. 14.09.2004; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6.

Здобувачем визначено концентраційні межі компонентів електроліту та режими електролізу.

48. Деклараційний пат. на корисну модель 9330 Україна, МПК 7 С25D11/02. Спосіб отримання кобальтвмісних покриттів на алюмінії та його сплавах / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U2005 02607, заявл.22.03.2005; опубл.15.09.2005; Бюл. № 9.

Здобувачем визначено оптимальні режими процесу.

49. Деклараційний пат. на корисну модель 9332 Україна, МПК 7С25D11/02, 11/06. Спосіб отримання оксидних покриттів на алюмінії та його сплавах / Сахненко М.Д., Богоявленська О.В., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Раковський В.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U200502609, заявл.22.03.2005; опубл. 15.09.2005; Бюл. № 9.

Здобувачем запропоновано використати мікродугове оксидування для формування захисних покриттів значної товщини, опрацьовано режими.

50. Пат. 74104 Україна, МПК 7С25D11/02, 11/04. Спосіб електролітичного нанесення покриття діоксидом мангану на алюміній та його сплави / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U2004 0604983, заявл.23.06.2004; опубл. 11.10.2005; Бюл. № 10.

Здобувачем запропоновано використання мікродугового оксидування сплавів алюмінію у розчинах оксометалатів для формування покриттів змішаними оксидами.

51. Деклараційний пат. на корисну модель 14574 Україна, МПК С25D3/02. Електроліт для нанесення покриття на жаростійкі сплави / Ненастіна Т.О. Ведь М.В., Сахненко М.Д.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U200511573, заявл.05.12.2005; опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5.

Здобувачем запропоновано ввести до складу електроліту додатковий ліганд – дифосфат-іон, сформульовано формулу винаходу.

52. Деклараційний пат. на корисну модель 16429 Україна, МПК С25D 3/02, С25D 5/02. Спосіб нанесення покриттів залізом та його сплавами / Александров Ю.Л., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Бурік О.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U200600625, заявл.23.01.2006; опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8.

Здобувачем опрацьовано режими електролізу та проведено випробування корозійної стійкості покриттів.

53. Пат. на корисну модель 17906 Україна, МПК С25D3/56. Спосіб нанесення покриття сплавами нікель–вольфрам / Ладигін О.С., Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U200604477, заявл.21.04.2006; опубл. 16.10.2006; Бюл. № 10.

Здобувачем оптимізовано режими електролізу, обгрунтовано формулу винаходу.

54. Пат. на корисну модель 21244 Україна, МПК С23C22/05, С23C22/82. Електроліт для одержання захисного покриття на алюмінії та його сплавах / Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д.– U200607748, заявл.10.07.2006; опубл. 15.03.2007; Бюл. № 3.

Здобувачем визначено концентраційні інтервали оксометалатів в електроліті, сформульовано формулу винаходу.

55. Пат. на корисну модель 21347 Україна. МПК С25D11/04. Електроліт для анодування сплавів алюмінію / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U200609575, заявл.04.09.2006; опубл. 15.03.2007; Бюл. № 3.

Здобувачем обгрунтовано склад електроліту та формулу винаходу.

56. Пат. на корисну модель 24601 Україна, МПК С25D 3/56. Спосіб нанесення покриття сплавом кобальт–вольфрам / Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Помошник Л.О.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– U2007 00961, заявл. 30.01.2007; опубл. 10.07.2007; Бюл. № 10.

Здобувачем визначено вплив режимів електролізу на склад покриття сплавом.

57. Пат. на корисну модель 27995 Україна, МПК С25D 3/56. Електроліт для нанесення покриття сплавом паладій–нікель на неблагородні метали та їх сплави / Ненастіна Т.О., Ведь М.В., Сахненко М.Д.– U2007 06576, заявл. 12.06.2007; опубл. 26.11.2007; Бюл. № 19.

Здобувачем досліджено вплив концентрацій компонентів електроліту на склад та вихід за струмом сплаву.

58. Пат. на корисну модель 28023 Україна, МПК С25D 3/56. Спосіб нанесення покриття сплавом паладій–нікель на неблагородні метали та їх сплави / Ненастіна Т.О. Ведь М.В., Сахненко М.Д.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– u2007 07103, заявл.25.06.2007; опубл. 26.11.2007; Бюл. № 19.

Здобувачем обгрунтовано використання імпульсних режимів для розширення концентраційного діапазону компонентів сплаву.

59. Пат. на корисну модель 30072 Україна, МПК С25D 11/04. Електроліт для анодування сплавів титану / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В.; заявник і власник патенту НТУ „ХПІ”.– u2007 11446, заявл.15.10.2007; опубл. 11.02.2008; Бюл. № 3.

Здобувачем запропоновано формулу винаходу.

60. Закономірності електрохімічної поведінки міжфазової межі та кінетики її трансформації у водних розчинах / Байрачний Б.І., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Кравцов Я.В. / Тез. доп. I Укр. електрохім. з’їзду. – Київ: ІЗНХ, 1995. – С. 7.

Здобувачем обгрунтовано методику контролю корозійної поведінки металів.

61. Мониторинг локальных электрохимических процессов / Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Богоявленская Е.В., Никифоров К.В., Желавский С.Г. / Труды межд. научн. – техн. конф. ”Инф. технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье”. – Харьков, 1997. – C. 130 – 132.

Здобувачем запропоновано методологію неруйнівного контролю швидкості пітингової та щілинної корозії.

62. Дослідження локальних корозійних процесів та прогнозування їх динаміки з застосуванням системного підходу / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Нікіфоров К.В., Желавський С.Г. / Матеріали IV міжнар. конф. – виставки ”Корозія – 98”. – Львів, 1998. – С. 429 – 432.

Здобувачем узагальнено результати досліджень та побудовано топологічні схеми процесів.

63. Analysis of local electrochemical processes during material degradation under environmental and operating conditions / Sakhnenko N.D., Ved M.V., Zhelavskiy S.G., Stepanova I.I. / Mater. 51 Annual ISE Meet., Warsaw, Poland, 2000. – On CD-ROM.

Здобувачем визначено вплив головних чинників на характер і швидкість локального руйнування під впливом фарадеївських реакцій.

64. Ved M. Simulation of stainless steel pitting corrosion / Ved M., Sakhnenko N., Zhelavskiy S. / Proc. Int. Symp. on Corrosion and Hydrogen Degradation, 2003. – Warsaw : IPhC, 2003. – P. 171 –176.

Здобувачем узагальнено результати досліджень та побудовано математичні моделі пітингової корозії нержавіючих сталей.

65. Pitting corrosion: probability prediction and rate simulation / Sakhnenko N., Ved M., Yaroshok T., Zhelavskiy S. / Proc.2-nd Int. Conf. “EDEM–2003” Bordeaux (France), 2003. – on CD-ROM.

Здобувачем запропоновано алгоритм прогнозування швидкості пітингової корозії нержавіючих сталей.

66. Ведь М.В. Оценка перспектив применения покрытий сплавами для электрохимических систем водородной энергетики / Ведь М.В., Сахненко Н.Д. / Водородная экономика и водородная обработка материалов. Труды 5 междунар.конф . – Донецк: ДонНТУ, 2007. – Т. 1. – C. 413 – 417.

Здобувачем узагальнено результати досліджень каталітичної активності синергетичних сплавів, що не поступаються платиноїдам, та доведено їх ефективність у реакції виділення водню.

67. Electrochemical synthesis of catalytic active alloys / Nenastina T., Bayrachnaja T., Ved M., Sakhnenko N. / ”Modern Physical chemistry for advanced materials (MPC’07)”, Book of abstracts. – Харків: ХНУ, 2007. – C. 285 – 287.

Здобувачем визначено оптимальний склад каталітично-активних сплавів, сформульовано висновки.

68. Електрохімічні та корозійні властивості бінарних сплавів вольфраму / Байрачна Т.М., Штефан В.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д. / Труди відкритої наук. – техн.конф. молодих науковців і спеціалістів ФМІ. – Львів: ФМІ, 2007. – С. 168 – 171.

Здобувачем встановлено взаємозв’язок корозійної стійкості сплавів з вмістом тугоплавкого металу та механізмом його руйнування у розчинах різної кислотності.

69. Электрохимический синтез каталитически активных систем / Байрачная Т.Н., Ненастина Т.А., Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Богоявленская Е.В. / Сборник тезисов докладов Всерос. конф. с междунар. участием „Каталитические технологии защиты окружающей среды для промышленности и транспорта”.– СПб, 2007.– С. 151–153.

Здобувачем висунуто гіпотезу про кореляцію між каталітичною активністю сплавів Co-W, Ni-W, Ni-Pd у реакції електролітичного виділення водню і реакціях зпалення вуглеводнів і доведено її справедливість.