Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Якуц Ростислав Романович. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 202арк. — Бібліогр.: арк. 187-202.Анотація до роботи:

Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню настанови комунікації з позицій феноменології та семіотики. Окрім експлікації настанови у феноменологічній філософії, прослідковано розгортання інтерпретації настанови у герменевтиці, лінгвістиці та психології. Досліджено та обґрунтовано такі семіотичні концепти як значення, сигніфікат, смисл, код, семіоз, інтенсіонал, іллокуція, перлокуція, внутрішня форма мови та встановлено їх взаємозв’язок з настановою комунікації. Автор обґрунтовує прагматичність та практичність семіотики настанови у порівнянні з феноменологічною інтерпретацією. Якщо у феноменології настанова інтерпретується як інтенція, наперед даність, буттєва риса присутності, то семіотика досліджує настанову в контексті знакової активності, текстотворення та комунікації. Семіотика дає методологічне підґрунтя для конструювання та застосування настанов, кодових матриць, міфологем для впливу на масову свідомість, що успішно використовується сьогодні у PR та НЛП-технологіях, рекламі, ЗМІ.

Публікації автора:

  1. Якуц Р.Р. “Мовленнєвий антисвіт” в Україні // Універсум. – 2002.– № 3-6 (101-104), С. 53-59.

  2. Якуц Р.Р. Інтенціональність, ритм та семантика в комунікації // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2004. Вип. 6. С. 131-139.

  3. Якуц Р.Р. Точка зору як феномен філософування та її структурна функція у формуванні національної ідеї // Наука. Релігія. Суспільство. – Вісник Донецького державного інституту штучного інтелекту / Гол. ред. Шевченко А.І. – 2004. – № 1. – С. 171-176.

  1. Якуц Р.Р. Розрізнення феноменологічного та семіотичного контекстів розуміння // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. Наук. Праць / Гол. ред. Лях В.В. – Вип. 48. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – С. 208-220.

  2. Якуц Р.Р. “Асоціативне насильство” очима семіотика // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Матеріали українсько-польської конференції. Львів, 19-21 вересня 2003 р. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 82.