Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Бойко Ольга Вікторівна. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2009.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови. У роботі розкрито зміст навчання англійської мови, сутність та особливості формування англомовної мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку, розроблено та експериментально перевірено модель формування цієї якості, визначено основні критерії (мотиваційний, змістовий, вольовий) та їх показники, педагогічні умови формування англомовної мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови: комунікативна спрямованість процесу навчання; диференційовано-індивідуалізований підхід до навчання; наявність позитивних емоційних стимулів навчання.

Публікації автора:

  1. Бойко О. В. До проблеми наступності у навчання старших дошкільників та молодших школярів англійської мови / О. В Бойко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 68–74. – (Серія : педагогічні науки).

  2. Бойко О. В. Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку / О. В Бойко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університетів. – № 3. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – С. 23–28. – (Серія : педагогічні науки).

  3. Бойко О. Особливості формування мовленнєвої активності у дітей на заняттях з іноземної (англійської) мови / О. Бойко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : науковий журнал / За редакцією Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 45–48. – (Серія : педагогічні науки).

  4. Бойко О. Змінюємо навчальні режими / О. Бойко // Дошкільне виховання. – № 3. – 2008. – С. 22–23.

  5. Бойко О. В. Преемственность в обучении английскому языку детей дошкольного и младшего школьного возраста / О. В Бойко // Воспитание в процессе обучения : Материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 февр. 2005 г. В 2 ч. Ч. 1. Материалы научных исследований отечественных и зарубежных ученых / Бел. гос. пед. у-нт им. М. Танка ; редкол. Н. С. Старжинская [и др.] ; отв. ред. Д. Н. Дубинина. – Мн. : БГПУ, 2005. – С. 20–23.

  6. Бойко О. В. Обучение английскому языку старших дошкольников и младших школьников в ракурсе рассмотрения проблемы преемственности в обучении / О. В Бойко // Мир детства и образование : с. материалов междун. науч.-практ. конф., посвящённой памяти А. Н. Троян / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. – Магнитогорск, 2007. – С. 299–302.

  1. Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності старших дошкільників в процесі вивчення англійської мови / О. В Бойко // Матеріали Х підсумкової наук.-прак. конф. викладачів МДГУ : зб. наук. праць / за заг. ред. К. В. Балабанова / М-во освіти України, Маріуполь : МДГУ, 2008. – С. 192–194.