Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Андрющенко Тетяна Костянтинівна. Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку : дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, 2007. — 268арк. — Бібліогр.: арк. 184-203.Анотація до роботи:

Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2007.

У дисертації уточнено сутність поняття „ціннісне ставлення до власного здоров’я” в контексті його формування в дітей старшого дошкільного віку. Досліджено педагогічні умови формування ціннісного ставлення до власного здоров’я. Такими визнано: 1) підготовку вихователів до означеної діяльності; 2) співпрацю педагогів і батьків з питань збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей; 3) впровадження в навчально-виховний процес методики, розробленої відповідно до сутності поняття „ціннісне ставлення до власного здоров’я”. Визначено критерії, показники та діагностовано рівні його сформованості в дітей. Розроблено методичні рекомендації для вихователів і батьків.

Публікації автора:

 1. Андрющенко Т.К. Забезпечення педагогічного процесу дошкільного навчального закладу щодо формування у дітей уявлень про здоровий спосіб життя // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди: Наук.-теор. часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 172–177.

 2. Андрющенко Т.К. Підготовка вихователів і батьків до здійснення валеологічної освіти дошкільників // Вісник Київського міжнар. ун-ту: Зб. наук. ст. – Сер.: Пед. науки. – Вип. 4. – К.: КиМУ, 2004. – С. 8–9.

 3. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати // Дошкільне виховання. – 2002. – № 12. – С. 10–13.

 4. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 24–27.

 5. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати // Палітра педагога. Додаток до журналу Дошкільне виховання. – 2003. – № 4. – С. 24–27.

 6. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати // Палітра педагога. Додаток до журналу Дошкільне виховання. – 2004. – № 2. – С. 20–23.

 7. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Дошкільникам про основи здоров’я: Навч.-метод. посіб. – Черкаси: Відлуння-плюс, 2004. – 208 с.

 8. Веселка здоров’я. Книга для читання дітям дошкільного віку. Хрестоматія / Уклад. Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко. – Черкаси: Відлуння-плюс, 2005. – 300 с.

 9. Андрющенко Т.К. Формування у дошкільників знань про здоров’я через особистісно орієнтований підхід // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. / За заг. ред. Г.В. Оникович, А.М. Ломаковича. – К. – Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2004. – С. 129–131.

 10. Андрющенко Т.К. Використання ігор у процесі формування у дошкільників системи знань про здоров’я // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в сучасних умовах: Зб. наук. пр. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 91–94.

 11. Андрющенко Т.К. Формування у дошкільників знань про основи здоров’я як передумова їх успішного навчання у школі // Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19–20 листопада 2003 р.). – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2004. – С. 6–7.

 12. Андрющенко Т.К. Психолого-педагогічні засади формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я // Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров'я: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2005 р.) / Упор. М.Л.А. Чепа, Н.В. Слободяник. – К.: Міленіум, 2005. – С. 229–236.

 13. Андрющенко Т.К. Дитячий туризм як засіб формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я // Регіональні особливості розвитку оздоровчо-спортивного туризму та краєзнавчої роботи: Матеріали І Міжвузівської науково-практичної студентської конференції (12 квітня 2006 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 5–10.