Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


148. Товарниченко Володимир Олександрович. Імператив і модуси сучасної наукової раціональності: дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2004.Анотація до роботи:

Товарниченко В.О. Імператив і модуси сучасній наукової раціональності.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2004.

У дисертації пропонується новий погляд на проблему “розмиття” критеріїв наукової раціональності. Науку характеризує незмінний імператив: як умова пізнавальної діяльності й організації наукового тексту. Наукова раціональність характеризується установкою на адекватне збагнення реальності, що відбувається в результаті рішення дослідницьких задач, при збереженні безперервності наукового знання. Специфіка застосування імперативу до різних галузей наукового знання задає модуси наукової раціональності, що здатні змінюватися.

Носіями сучасної наукової раціональності є система "людина-комп'ютер-програма", яка самоорганізується, що дозволяє знаходити рішення нелінійних задач. Наукомісткі технології і сполучена з ними наукова раціональність стають фактором, що змушує, під впливом якого в сучасній культурі здійснюється когерентність між наукою й іншими сферами культури, перетворюючи їх у когнітивно-технологичні програми.

Спостерігається розширення границь наукової раціональності, що супроводжується зближенням критеріїв природничонаукової і гуманітарної раціональності.

Публікації автора:

а) статті у фахових виданнях:

  1. Товарниченко В.А. Дискуссии о критериях научной рациональности // Культура народов Причерноморья. - № 21 (Июль 2001).- С. 221-225 (0,5 п.л.)

  2. Товарниченко В.А. Внерациональное в науке //Культура народов Причерноморья. - № 22 (август 2001).- С. 205-208 (0,5 п.л.)

  3. Товарниченко В.А Границы научной рациональности: от истоков к перспективам // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Том 15 (54), №2 Философия. Социология. - Симферополь 2002. - С. 150-157. (0,5 п.л.)

  4. Товарниченко В.А. Современная форма научной рационалности // Культура народов Причерноморья. - № 43 (сентябрь 2003).- С. 228-292. (0,5 п.л.)

  5. Товарниченко В.А. Перспективы развития научной рациональности // Sententiae 2004. Спецвипуск № 1.- С.293-301 (0,5 п.л.)

б) тези виступів на конференціях

  1. Товарниченко В.А. Религиозная рациональность // Крым на пороге XXI века: Культура, наука, политика, экономика, экология Материалы II Всеукраинской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Крыма. Симферополь, 2003 С. 65-68.

  2. Товарниченко В.А. Homo rationalis в контексте постсовременности. // Разум в постнеклассическую эпоху антропологические перспективы. Материалы международного симпозиума 21-24 мая 2003 Симферополь, 2003. С. 31-33