Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


16. Дишкант Тетяна Миколаївна. Ірраціональне в науковому і позанауковому знанні: дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Дишкант Т.М. Ірраціональне в науковому і позанауковому знанні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – Онтологія, гносеологія, феноменологія.

Дисертація присвячена визначенню значення поняття “ірраціональне” за допомогою логіко-гносеологичного аналізу. Аналіз значення поняття ірраціонального проводився у різних галузях знання: математичній (де це поняття з'явилося вперше), природознавчій, гуманітарній та філософській. В результаті дослідження з'ясувалося що дане поняття завжди пов’язано з процесом; наприклад, визначено, що в математиці ірраціональне означає констатацію незавершеності обраної операції в процесі конструювання об’єкту, у філософії – це нездатність запропонувати процедуру потрібного з'єднання вихідного з похідним, яка зумовлена тим, що у філософських системах разом присутні несумісні риси раціонального. Ірраціональне не виходить за рамки раціонального. Була доведена неправомірність привласнювати ірраціональному статус онтологічного, бо його гносеологічна природа виявилася цілком суб’єктивною. Розглянуто умови за яких можлива поява ірраціональності. В основному до цього призводять спроби покласти нескінчене в обґрунтування скінченого. З'ясована можливість уникнути ірраціонального, яке існує в даній сітці понять переходом до іншої понятійної системи, що у цілому веде до розширення рамок раціональності, до росту знання. Це дозволило відхилити визначення ірраціонального як принципово незбагненного, містичного, таємничого. Супутнім чином була доведена помилковість віднесення до наукових таких методів пізнання, як особливий інтуїтивний підхід, деконструкция, особливе зрозуміння за допомогою відчування й таке інше, пропонованих постмодернізмом, герменевтикою, аналітичною психологією.

Публікації автора:

  1. Дышкант Т.Н. О неправомерности отождествления математической и философской иррациональности. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2001.- № 2 – с. 37-39.

  2. Дышкант Т.Н. Об одной из причин возникновения элементов иррациональности в философии. // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Теорія культури і філософії науки”. № 579-1/2003 – Х.., 2003. с. 71-74.

  3. Дышкант Т.Н. О возможности онтологизации иррационального. // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Теорія культури і філософії науки”. -№ 587 – Харків – Дрогобич, 2003. – с. 19-21.

  4. Дышкант Т.Н. Свобода – иррациональное начало (анализ понятия «свобода» в метафизических системах). // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії. Матеріали Х Харківських міжнародних сковородиновських читань 26 – 27.09 2003 року. – с. 31-33.

  5. Дышкант Т.Н. О некоторых иррациональных тенденциях в современном гуманитарном знании. // Творческое наследие Н.Н. Страхова и современная социально-гуманитарная мысль. Материалы всероссийской научной конференции. – Белгород, 2003. – с. 164-166.

  6. Дышкант Т. Н. Анализ понятия «иррациональность» в философии // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Теорія культури і філософії науки”. -№ 615/2004 – Х., 2004. – с. 34-37.

  7. Дышкант Т.Н. Иррационализм научного познания и сверхрационализм религии в философии Н.А Бердяева. // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Теорія культури і філософії науки”. -№ 625-2/2004 – Х.., 2004. – с. 56-58.