Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Заваженко Тетяна Михайлівна. Культурно-філософський постмодерн Ф. Джеймісона: неомарксистський проект : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2005.Анотація до роботи:

Заваженко Т.М. Культурно-філософський постмодерн Ф. Джеймісона: неомарксистський проект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена історико-філософському аналізу неомарксистських поглядів американського теоретика постмодернізму Ф. Джеймісона. У роботі з’ясовуються особливості формування філософського вчення дослідника, аналізуються основні ідеї його концепції.

У дисертації обґрунтовується думка про те, що на становлення поглядів Ф. Джеймісона вплинуло три фактори: його приналежність до американської філософської традиції, прихильність до марксистської теорії та зацікавленість інтерпретативною проблематикою. Стверджується, що специфіка бачення Ф. Джеймісоном проблеми постмодернізму полягає в оригінальному поєднанні постструктуралістських та неомарксистських поглядів. Марксистська складова визначає особливість розгляду Ф. Джеймісоном постмодернізму як культурної домінанти пізньокапіталістичного суспільства. На матеріалі публікацій Ф. Джеймісона здійснено класифікацію рис постмодерністської епохи. Виявлено, що американський філософ пропонує подолати негативні наслідки постмодерністських зрушень у суспільстві шляхом відновлення почуття колективності та історичності, а також радить застосовувати практику „пізнавальної картографії”.

Публікації автора:

  1. Заваженко Т.М. Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф. Джеймісоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 70-72. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – С. 14-16 (0,5 др. арк.).

  1. Заваженко Т.М. Парадигма інтерпретації у філософії Ф. Джеймісона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 70-72. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – С. 64-66 (0,5 др. арк.).

  2. Заваженко Т.М. Філософія американського постмодернізму: неопрагматизм Р. Рорті та деконструктивізм Ф. Джеймісона // Філософські проблеми гуманітарних наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – №4-5. – К., 2005. – С. 205-209 (0,5 др. арк.).

  3. Заваженко Т.М. Постмодернізм в інтерпретації Ф. Джеймісона // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції „Людина – Світ – Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 72-73 (0,2 др. арк.).

  4. Заваженко Т.М. Буття людини в сучасних соціо-культурних умовах за Ф. Джеймісоном // Виникнення і становлення. Проблеми, концепції, гіпотези. Матеріали Міжнародної наукової конференції. (17-18 грудня 2004 року, Київ). – Частина перша. – С. 32-34 (0,2 др. арк.).

  5. Заваженко Т.М. Неомарксистська філософія Ф. Джеймісона // Міжнародна наукова конференція „Дні науки філософського факультету-2005” (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2005. – Ч. І. – С.61-62 (0,2 др. арк.).