Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Кисельова Ольга Ігорівна. Морально-етичне виховання дітей старшого дрошкільного віку засобами українського фольклору : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Кисельова О. І. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009.

У дисертаційному дослідженні розкрито зміст поняття «морально-етична вихованість дітей старшого дошкільного віку»; визначено його компоненти (пізнавально-інформаційний, емоційно-мовленнєвий, діяльнісно-поведінковий); схарактеризовано критерії (когнітивний, почуттєво-ціннісний і оцінно-рефлексивний), показники та рівні сформованості морально-етичної вихованості дітей старшого дошкільного віку; обґрунтовано педагогічні умови морально-етичного виховання старших дошкільників засобами українського фольклору (забезпечення розуміння дітьми морально-етичних категорій і змісту фольклорних творів та усвідомлення їх моралі; комплексне розв’язання завдань з морально-етичного виховання дітей у різних видах діяльності (художньо-мовленнєва, ігрова, театралізована, навчальна) на заняттях і в повсякденному житті; розроблено модель морально-етичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору, що охопила три етапи: ознайомлювальний, креативно-діяльнісний і оцінно-рефлексивний.

Публікації автора:

1. Кисельова О. І. До проблеми виховання моральної поведінки дошкільників / О. І. Кисельова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2006. – № 9–10. – С. 128–134.

2. Кисельова О. І. Малі жанри фольклору у виховній роботі з дошкільниками / О. І. Кисельова // Наука і освіта. – 2006. – № 5–6. – С. 128–132.

3. Кисельова О. І. Використання українського фольклору в морально-етичному вихованні дітей дошкільного віку / О. І. Кисельова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2007. – № 1–2. – С. 32–37.

4. Кисельова О. І. Формування моральної свідомості – передумова моральної поведінки старших дошкільників / О. І. Кисельова // Педагогічні науки. Випуск ХХХХІV : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. –– С. 124–127.

5. Кисельова О. І. Малі фольклорні жанри як засіб морально-етичного виховання дошкільників / О. І. Кисельова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Вип. № 17. – 2008. – С. 135–141.

6. Кисельова О.І. Виховання засобами фольклору дружніх взаємовідносин між дітьми старшого дошкільного віку / О. І. Кисельова // Наша школа. – 2008. – № 1. – С. 30–33.

7. Кисельова О. І. Методика морально-етичного виховання старших дошкільників / О. І. Кисельова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. у двох томах. – Том 1. – Миколаїв, 2008. – С. 88–95.

8. Кисельова О. І. Повчання як метод морального виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. І. Кисельова // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 82–84.

9. Кисельова О. І. До проблеми морального виховання дошкільників засобами фольклору / О. І. Кисельова // Виховання і культура. – 2007. – № 1–2 (11 – 12). – С. 218–220.

10. Кисельова О. І. Морально-етична спрямованість українського фольклору : історичний аспект / О. І. Кисельова // Матеріали всеукр. наук.-практ. читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (Одеса, 17–18 травня 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2005. – С. 207–211.

11. Кисельова О. І. К. Д. Ушинський щодо проблеми морального виховання дошкільників засобами усної народної творчості / О. І. Кисельова // Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. читань студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (Одеса, 16–17 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2006. – С. 31–34.

12. Кисельова О. І. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з морально-етичного виховання дошкільників / О. І. Кисельова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Управління якістю підготовки фахівців у вищій школі: історія, досвід, перспективи»], (Одеса, 14–15 листопада 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. – С. 31–34.

13. Кисельова О. І. До питання формування моральної поведінки у старших дошкільників / О. І. Кисельова // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. читань студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (Одеса, 15–16 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. – С. 125–127.

14. Кисельова О. І. Проблема наступності у соціально-моральному розвитку дошкільників і молодших школярів / О. І. Кисельова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. (спецвипуск) : [«Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти»], (Слов’янськ, 17–18 травня) / М-во освіти і науки України, Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – С.118–122.

15. Кисельова О. І. Стан морально-етичного виховання дошкільників у практиці сучасного ДНЗ: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Передшкільна освіта : проблеми та перспективи»], (03.03.2008). Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Випуск № 14. – С. 108–110.

16. Трифонова О. С., Кисельова О. І. Формування мовної особистості дошкільника засобами українського фольклору : колективна монографія «Формування мовної особистості на різних вікових етапах» / [Богуш А. М., Трифонова О. С., Кисельова О. І. та ін.] ; за загальною ред. А. М. Богуш. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. – С.123–178.