Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Чепка Олена Володимирівна. Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально- виховного комплексу "школа - дошкільний заклад" : дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2006.Анотація до роботи:

Чепка О.В. Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2006.

У дисертації досліджена проблема наступності ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад”. Охарактеризовано структуру наступності навчальної діяльності, яка включає готовність старших дошкільників до навчальної діяльності та адаптацію першокласників до шкільних умов навчання. Визначені умови реалізації наступності ігрових форм навчальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів із урахуванням специфіки діяльності освітнього комплексу. Обґрунтовано, розроблено та апробовано модель забезпечення наступності ігрових форм навчальної діяльності, в основі якої – взаємоперехід провідних видів діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: гри і навчання. Доведено, що реалізація наступності ігрових форм навчальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів досягається через гармонійність взаємопереходу провідних видів діяльності дошкільників і школярів; узгодження форм, методів і засобів організації освітнього процесу ДНЗ та школи; єдину цільову спрямованість співпраці вихователів, учителів та батьків дітей, а також завдяки високому рівню компетентності педагогів у вирішенні цієї проблеми. Розроблено систему ігрових форм навчальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Публікації автора:

1. Чепка О.В. Гра як засіб реалізації сучасних технологій навчання в умовах діяльності комплексу “Школа – дошкільний заклад” // Наукові записки. – Випуск 51. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2003. – Частина 2. – С. 69–72.

2. Чепка О.В. До історії питання про становлення та розвиток навчальної діяльності // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред. В.Г. Кузь. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 220–226.

3. Чепка О.В. Ефективність та якість використання ігор у педагогічному процесі // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Збірник наукових праць. Спеціальний випуск “Теорія та практика управління педагогічними


процесами”: – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2002. – С. 38–44.

4. Чепка О.В. Забезпечення наступності та перспективності ігрових форм навчальної діяльності в педагогічному процесі навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – Частина 2. – С. 272–276.

5. Чепка О.В. Наступність в організації навчальної діяльності в навчально-виховному комплексі “Школа – дошкільний заклад” // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / В.Г. Кузь (гол. ред.) та інші. – К.: Наук. світ, 2002. – С. 279–286.

6. Чепка О.В. Наступність ігрових форм навчальної діяльності у роботі суміжних ланок освіти: дошкільної та початкової // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 269–274.

7. Чепка О.В. Психолого-педагогічні проблеми підготовки та інноваційної діяльності педагога в навчально-виховному комплексі “Школа – дошкільний заклад” // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 153. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 183–189.

8. Чепка О.В. Сухомлинський В. О. про організацію навчальної діяльності молодших школярів // Наукові записки. – Випуск 52. Частина 2. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2003. – С. 228–232.

9. Чепка О.В. Ігрові форми навчальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів: Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 2005. – 144 с.

10. Чепка О.В. Діяльність педагога навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад” у забезпеченні наступності ігрових форм навчальної діяльності старших дошкільників і молодших школярів // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: Матеріали Міжн. науково-методичної конференції: 1-2 квітня 2004 р. / Укл. Л.Л. Макаренко, М.С. Севастюк, О.П. Симоненко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 282–284.

11. Чепка О.В. Методичні основи організації виховного процесу засобами гри в навчально-виховному комплексі “Школа – дошкільний заклад” // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми трудової і професійної підготовки”. – Слов’янськ: СДПУ, 2002. – Вип. 7. – С. 51–55.

12. Чепка О.В. Сучасні умови діяльності навчально-виховного комплексу “Школа – дошкільний заклад” // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “До витоків становлення української педагогічної науки”. – К.: Наук. світ, 2002. – С. 315–317.