Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Комар Олена Вікторівна. Обґрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології. : Дис... канд. наук: 09.00.01 - 2004.Анотація до роботи:

Комар О.В. Обґрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню основних підходів до інтерпретації та визначення місця у системі епістемологічних засад обґрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології. Доводиться, що з визначеним ставленням до ідеї обґрунтування пов'язане формування епістемологічного типу. Специфікою сучасного стану аналітичної теорії пізнання є оформлення двох типів – класичного та некласичного – і створення необхідних умов для формування постнекласичного епістемологічного типу.

Пропонується нова концепція обґрунтування, згідно якої когнітивно-психологічне, епістемічне і соціальне обґрунтування складають ієрархічно залежні щаблі єдиної трирівневої будови.

Публікації автора:

  1. Комар О. Чи варто вирішувати проблему Ґеттіера? // Практична філософія. – 2004. – № 1 (11). – С. 206-213 (0,5 ум. др. а.).

  2. Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2004. — Вип. 67. – С. 109-112 (0,5 ум. др. а.).

  3. Комар О.В. Епістемічні ракурси раціональності // Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск № 1 „Феномен раціональності”. УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — C. 43-54 (0,5 ум. др. а.).

  4. Комар О. Скептичний аргумент, конструктивізм і феноменологія // Феноменологія і практична філософія: Щорічник Українського феноменологічного товариства. – К.: Курс, 2003. – С. 73-82 (0,6 ум. др. а.).

  5. Комар О. До питання екстерналізму в тлумаченні природи значення // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К.: „Прайм-М”, 2002. – № 6. – С. 223-228 (0,35 ум. др. а.).

  6. Комар Е. Научный реализм и проблема значения // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке: Материалы VII Общероссийской научной конференции. – Спб., 2002. – С. 54-56 (0,2 ум. др. а.).

  1. Комар О. Два види скептичних аргументів // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції „Людина-Світ-Культура”. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 167-168 (0,2 ум. др. а.).