Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Черепаня Наталія Іванівна. Організаційно-педагогічні умови підготовки дітей до школи : Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Південноукраїнський регіональний ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. — Херсон, 2006. — 213 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 175-197.Анотація до роботи:

Черепаня Н.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки дитини до школи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, 2006.

18

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі підготовки дитини до навчання в школі. У дисертації обґрунтовано організаційно-педагогічні умови підготовки дитини до школи, розкрито педагогічні детермінанти підготовки дітей до систематичного навчання; здійснено аналіз ефективності сучасної практики формування у дітей готовності до школи; уточнено зміст і співвідношення понять “підготовка до школи”, “готовність до школи” і “шкільна зрілість”; розроблена комплексна методика діагностики готовності дитини до навчальної діяльності, що передбачає кваліметричний механізм оцінювання за визначеною системою критеріїв та показників; описано методику формування новоутворень дошкільника, що забезпечують успішність його підготовки до навчання в школі, яка включає діагностико-прогностичний, діяльнісно-формувальний та прикінцево-оцінний етапи.

Публікації автора:

  1. Черепаня Н.І. Підготовка дитини до школи: Методичні рекомендації. – Херсон: Айлант, 2003. – 34 с.

  2. Черепаня Н.І. Проблеми готовності дитини до школи // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. праць. Вип. 32. – Київ-Запоріжжя, 2004. – С.421-426.

  3. Черепаня Н.І. Система вихідних концептуальних положень підготовки дітей до школи // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 38. – Херсон: Вид.ХДУ, 2005. – С.34-38.

  4. Черепаня Н.І. Підготовка дошкільника до навчання в умовах комплексу «Школа-сад» // Таврійський вісник освіти. – 2005. - № 2(10). – С.73-77.

  5. Черепаня Н.І. Діагностика готовності шестирічок до шкільного навчання // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб.наукових праць / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. - Вип. 34. - 2005. – С.319-323.

  6. Черепаня Н.І. Характеристика складових компетентностей готовності дитини до школи // Імідж сучасного педагога. – 2005. - № 9-10 (58-59). – С.83-85

  7. Черепаня Н.І. Аналіз сучасного стану підготовки дитини до навчання // Матеріали педагогічних читань до 100-річчя з дня народження О. Запорожця. – Херсон: РІПО, 2006. – С. 88-95.