Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


154. Соколовська Світлана Володимирівна. Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Соколовська С.В. Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 — дошкільна педагогіка. — Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2005.

У дисертації розкрито педагогічні засади особистісно орієнтованого навчання іноземної мови дошкільників: розглянуто питання його змісту й організації в дошкільних навчальних закладах. Здійснено аналіз основних освітніх тенденцій, що зумовлюють специфіку формування у дошкільників мовленнєвої діяльності іноземною мовою. З’ясовано особливості мовленнєвого розвитку дошкільників у контексті навчання їх іноземної мови і визначено шостий рік життя як сприятливий в оволодінні іншомовним спілкуванням. З метою теоретичного обґрунтування сутності особистісно орієнтованого навчання іноземної мови дітей цього віку уточнено компоненти змісту навчання, розроблено напрями інтеграції іноземної мови у дитячі види діяльності, створено розвивальне середовище в дошкільному закладі, обґрунтовано методи і прийоми особистісно орієнтованого навчання та здійснено експериментальну перевірку ефективності пропонованої системи навчання як засобу розвитку в дошкільників мовленнєвої діяльності та їхніх особистісних якостей.

Публікації автора:

  1. Соколовська С.В. Шляхи підвищення ефективності занять із іноземної мови у дитячому садку// Теоретичні питання освіти і виховання: Зб. наук. праць. — №17. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2001. — С. 99–103.

  2. Соколовська С.В. Соціальні та психолого-педагогічні передумови навчання іноземної мови дітей п’ятирічного віку// Педагогіка і психологія. — 2002. — №1–2. — С. 155–162.

  3. Соколовська С.В. Рухливі ігри на заняттях із іноземної мови у дитячому садку// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Вип. 23. — Рівне: РДГУ, 2002. — С. 71–75.

  4. Соколовська С.В. Використання комп’ютера на заняттях англійської мови з дошкільниками// Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць// За ред. проф. М.В.Левківського. — Київ–Житомир: ЖДПУ, 2002. — С. 208–211.

  5. Соколовська С.В. До проблеми конструювання змісту посібника для навчання дошкільників іноземної мови// Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. — Вип. 3. — К.: Пед. думка, 2003. — С. 215–220.

  6. Соколовська С.В. До проблеми навчання англійської мови дітей дошкільного віку// Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців: Зб. наук. статей. — К.: Київський інститут туризму, економіки і права, 2000. — С. 242–249.

  7. Соколовська С.В. Особливості проведення занять з іноземної мови з дітьми п’ятирічного віку// Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції 6 березня 2001 року. — К.: Пед. думка, 2001. — С. 51–52.

  8. Соколовська С.В. Проблема відбору мовного і мовленнєвого матеріалу з іноземної мови для навчання дошкільників// Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції 26–28 березня 2002 року. — Ч. І. — К.: Пед. думка, 2002. — С. 78.

  9. Соколовська С.В. Розвивальне середовище в навчанні іноземної мови дошкільників// Національна освіта: провідні тенденції та перспективи (до 140-річчя) від дня народження Б.Д.Грінченка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції// Редкол.: Н.М.Бібік та ін. — К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2004. — С. 96–97.