Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Косарєва Оксана Іванівна. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку : дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. — Рівне, 2006. — 251арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 175-206.Анотація до роботи:

Косарєва О.І. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню педагогічних умов формування гармонійних взаємин батьків і дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано наукові погляди на природу міжособистісних взаємин; розкрито психолого-педагогічну сутність взаємин батьків і дітей дошкільного віку; виокремлені істотні характеристики гармонійних батьківсько-дитячих взаємин та особливості їх порушень; досліджено моделі психолого-педагогічної корекції батьківсько-дитячих взаємин. Досліджені умови життя та особливості виховання дітей старшого дошкільного віку в сім'ї; відмінності у позиціях батька і матері щодо їх взаємин з дитиною; особливості поведінки батьків і дітей у конфліктних ситуаціях.

Здійснено експериментальну перевірку педагогічних умов формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку, охарактеризовано динаміку змін у взаєминах батьків і дітей, оцінку ефективності розробленого корекційно-педагогічного комплексу.

1. Вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дало змогу уточнити зміст поняття “батьківсько-дитячі взаємини”, охарактеризувати сутність та структуру взаємин батьків і дітей; виявити їх вплив на формування особистості дитини; виокремити істотні характеристики гармонійних батьківсько-дитячих взаємин; проаналізувати причини виникнення конфліктних ситуацій у спілкуванні та психолого-педагогічні моделі корекції взаємин батьків і дітей.

2. На основі результатів експериментального дослідження виявлено, що батьківсько-дитячі взаємини характеризуються як процес та результат індивідуального, суб’єктивно-вибіркового відображення сімейних зв’язків, які опосередковують внутрішню та зовнішню активність батьків і дітей в їх спільній життєдіяльності. Специфіку батьківсько-дитячих взаємин визначають перш за все взаємини в системі „дорослий – дитина”, на формування яких здійснює вплив особистість дорослого, індивідуальні особливості дитини, а також особливості сімейних взаємин.

3. Під гармонійними взаєминами батьків і дітей ми розуміємо відносини, засновані на узгодженні основних компонентів взаємин (довірче рівноправне ставлення, особистісно зорієнтований стиль спілкування, врахування індивідуальних потреб батьків і дітей). Аналіз наукових досліджень із зазначеної проблеми дає змогу виділити наступні найбільш істотні характеристики гармонійних батьківсько-дитячих взаємин: задоволення базових потреб дитини, зокрема, потреби у безпеці, прийнятті, визнанні індивідуальності дитини і потреби збереження свого „Я” як автономної реальності; достатній рівень рефлексії батьків, розуміння психолого-педагогічної природи індивідуальних особливостей дитини; свідома організація конструктивного стилю взаємодії з дитиною.

4. У дослідженні встановлено причини конфліктних ситуацій у батьківсько-дитячих взаєминах: неузгодженість вимог, очікувань та реальних оцінок дитячої поведінки, що виявляється в обмеженні свободи дій, протилежності інтересів; ефект неадекватності в структурі потребово-мотиваційної сфери особистості, що простежується в незадоволеності актуальних потреб і, перш за все, потреб у самоствердженні та самореалізації; особистісні проблеми дорослого, що спостерігається в невмінні організувати позитивну взаємодію зі своєю дитиною. Способи поведінки батьків експериментальної групи щодо дітей у конфліктних ситуаціях носять переважно неконструктивний характер; лише 19,7% дошкільників поводять себе в конфліктній ситуації самостійно; решта дітей наслідують поведінку своїх батьків, причому дівчатка частіше наслідують матір, а хлопчики – батька. Водночас, є відмінності у позиціях обох батьків щодо дітей: для більшості чоловіків характерні такі позиції у взаєминах з дітьми, як вимогливість, контроль та емоційна дистанційованість з дитиною; у матерів частіше проявляється тривожність за дитину, непослідовність та нестабільність у взаєминах.

5. Проведена експериментальна робота підтвердила нашу гіпотезу щодо ефективності педагогічних умов формування гармонійних взаємин батьків і дітей старшого дошкільного віку. Такими є організований процес взаємодії, що орієнтується на індивідуальність, своєрідність дитини; сприяння педагогів батькам в усвідомленні своїх почуттів стосовно дітей; організація вихователями групових форм обміну досвідом між батьками щодо їх взаємодії з дітьми, метою яких є відбір та закріплення прийнятних форм, що використовуються для створення ефективних батьківсько-дитячих взаємин, організація психолого-педагогічної освіти батьків з проблем виховання дітей.

6. Доведено ефективність розробленого корекційно-педагогічного комплексу, до якого увійшли такі напрями роботи та педагогічні технології: з дітьми – казкотерапія, ігротерапія взаємин та методи адлеріанської дитячої терапії; з батьками – індивідуальні консультації за їх запитами, загальні теоретичні консультації, групові дискусії, ігрове моделювання педагогічних ситуацій, вирішення педагогічних задач, аналіз досвіду виховання в сім’ї, обговорення змісту прочитаних книг, тренінг оволодіння вміннями застосовувати адекватні методи взаємодії з дітьми.

7. Охарактеризовано динаміку змін у взаєминах батьків і дітей, що виявляється у підвищенні рівня рефлексії, здатності до самоспостереження, усвідомлення своєї поведінки, в емоційній саморегуляції батьків; у кращому розумінні один одного, меншій конфліктності, більшій відкритості між батьками та дітьми; сформованості позитивних рис характеру та емоційно-регулятивної сфери дітей; покращенні взаємин між усіма членами сім’ї. Після тренінгу виявлено збільшення позитивних реакцій батьків з 14,1% на констатувальному до 61,8% на контрольному етапі, а також підвищення показників співробітництва (з 10,1% до 40,0%).

Означені зміни засвідчують гармонізацію взаємин батьків і дітей дошкільного віку.

Виконане дослідження не вичерпує проблеми формування гармонійних взаємин батьків і дітей старшого дошкільного віку. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у створенні програм пропедевтичної роботи з батьками, діти яких не відвідують дитячі садки, а також розробці програм, що забезпечуватимуть наступність між дошкільним навчальним закладом та школою з формування гармонійних батьківсько-дитячих взаємин.

Публікації автора:

1. Косарєва О.І. Застосування методів ігрової адлеріанської терапії для попередження конфліктів між дітьми дошкільного віку та їх батьками // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 21. – С. 35-39.

2. Косарєва О.І. Психолого-педагогічні особливості конфліктів дошкільників з батьками в сім’ї // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 25. – С. 35-39.

3. Косарєва О.І. Гендерні відмінності характеру стосунків батьків з дітьми дошкільного віку // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 28. –

С. 36-40.

4. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2004. – Вип. 30. –

С. 94-98.

5. Косарєва О.І. Особливості міжособистісних конфліктів дітей дошкільного віку з батьками // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. Кн.1. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 241-245.

6. Косарєва О.І. Корекція порушень в системі дитячо-батьківських взаємин // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2005. – Вип. 1-2. – С. 84-90.

7. Косарєва О.І. Батьки і діти: психологічні моделі міжособистісної взаємодії // Дошкільне виховання. – 2005. – № 5. – С. 11-13.

8. Косарєва О.І. Особливості емоційного ставлення старших дошкільників до членів своєї сім’ї // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 31. – С.60-63.

9. Косарєва О.І. Партнерська взаємодія з дитиною: Тренінг для батьків // Палітра педагога. – 2005. – № 3. – С. 9-13.

10. Косарєва О.І. Тренінг для батьків // Палітра педагога. – 2005. – № 4. – С. 8-12.

11. Косарєва О.І. Характеристика діагностичного інструментарію вивчення внутрішньосімейних взаємин // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Т.1. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003. – С. 183-186.

12. Косарєва О.І. Корекція взаємин дітей старшого дошкільного віку з батьками // Теорія і практика допомоги особистості в психологічному консультуванні: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – К.: КМПУ ім. Ю.Д.Грінченка, 2005. – С. 66-68.