Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Козлюк Ольга Андріївна. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Козлюк О. А. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008.

Дисертація присвячена проблемі формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників. У дослідженні здійснено аналіз сучасного стану проблеми в теорії і практиці роботи дошкільного навчального закладу, розкрито сутність поняття «гуманістично спрямоване спілкування»; визначено критерії та рівні сформованості гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників, обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників; розроблено й апробовано модель та методику реалізації виокремлених педагогічних умов формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників; виявлено динаміку змін у рівнях сформованості гуманістичної спрямованості спілкування дітей старшого дошкільного віку.

Публікації автора:

1. Козлюк О. А. Формування гуманістичної спрямованості спілкування дітей старшого дошкільного віку / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. Випуск 27. – Рівне : РДГУ, 2003. – С. 34-37.

2. Козлюк О. А. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування дітей старшого дошкільного віку / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. Випуск 29. – Рівне : РДГУ, 2004. – С. 130-133.

3. Козлюк О. А. Методи і прийоми формування гуманістичної спрямованості спілкування дітей дошкільного віку / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. Випуск 31. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 54-57.

4. Козлюк О. А. Вплив дорослих на формування гуманістичної спрямованості спілкування дошкільників / О. А. Козлюк // Вісник Київського міжнародного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. – К. : КиМУ, 2007. – С. 114-125.

5. Козлюк О. А. Психолого-педагогічна сутність поняття «спілкування» та підходи до його розуміння / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. Випуск 36. – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 108-112.

6. Козлюк О. А. Система виховання гуманістичної спрямованості спілкування у старших дошкільників / О. А. Козлюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С.110-113.

7. Козлюк О. А. До проблеми цілісного формування особистості в процесі морального виховання / О. А. Козлюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 78-82.

8. Козлюк О. А. К постановке проблемы развития гуманистической направленности общения детей дошкольного возраста / О. А. Козлюк // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2005 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005» / Под ред. В. А. Иванова, А. В. Кезина, В. И. Кузицина, Н. Н. Миленко. – Севастополь : НПУ «ЭКОЗИ-Гидрофизика», 2005. – C. 282-284.

9. Козлюк О. А. Вплив сім’ї на формування гуманістичного спілкування у старших дошкільників / О. А. Козлюк // Наука, освіта, суспільство очима молодих : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (17-18 травня 2007 року, м. Рівне) / М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне : РВВ РДГУ, 2007. – С. 39-40.

10. Козлюк О. А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з батьками щодо формування гуманістичної спрямованості спілкування у дошкільників / О. А. Козлюк // Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару 29 листопада 2007 року. – Донецьк : ДІСО, 2007. – С. 89-93.

11. Козлюк О. А. Гра як засіб формування гуманістичної спрямованості спілкування / О. А. Козлюк // Наука, освіта, суспільство очима молодих : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (15-16 травня 2008 року, м. Рівне) / М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 44-46.

12. Козлюк О. А. В. О. Сухомлинський про роль сім’ї у вихованні гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників / О. А. Козлюк // В. О. Сухомлинський і сучасність. До 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-16 вересня 2008 року, м. Одеса) / М-во освіти і науки України, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2008. – С. 22-24.

13. Козлюк О. А. Ігровий тренінг у вихованні гуманістичної спрямованості спілкування у старших дошкільників / О. А. Козлюк // Сучасне дошкілля : реалії та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. : І. І. Загарницька, Г. В. Бєлєнька, А. В. Карнаухова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 199-201.

14. Козлюк О. А. Етнографія дитинства / О. А. Козлюк // Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : [навч. посібник / за ред. Т. І. Поніманської]. – К. : Міленіум, 2007. – 244 с. – С. 221-232.

15. Козлюк О. А. Плани-конспекти узагальнюючих бесід і занять / О. А. Козлюк // Поніманська Т. І. Виховання людяності : (До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі») : [методичний посібник] / Т. І. Поніманська, О. А. Козлюк, Г. В. Марчук. – К. : Міленіум, 2008. – 137 с. – С. 47-89.