Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


281. Рейпольська Ольга Дмитрівна. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови): дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2004.



Анотація до роботи:

Рейпольська О.Д. Педагогічні умови мовного розвитку дітей в різновіковій групі дитячого саду (на матеріалі англійської мови). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена питанню мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі. У роботі розкривається сутність та характерні особливості мовленнєвого розвитку дітей, розглядається його методика, що забезпечує поетапний розвиток мовленнєвої компетентності дітей; розроблено експериментальну модель навчання дітей 4 – 6 років англійського мовлення в умовах груп з різновіковим складом. Аналізуються різні підходи до застосування диференціації та індивідуалізації навчання іноземної мови. Виявлено рівні мовленнєвої готовності до опанування англійської мови. Визначено критерії рівнів опанування англійської мови дітьми дошкільного віку. З’ясованого педагогічні умови, дотримання яких сприяє ефективності навчання англійської мови: організація диференційованого та індивідуалізованого навчання дітей; ефективне поєднання різних організаційних форм навчання в умовах груп з різновіковим складом; застосування фасцинативних дидактичних прийомів; поетапний розвиток мовленнєвої компетенції дітей та бажання старших допомагати молодшим.

1. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми навчання дітей дошкільного віку іноземної (англійської) мови свідчить про те, що до сьогодні немає єдиної думки стосовно того, з якого віку розпочинати навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. Проте дослідники погоджуються, що діти старшого дошкільного віку готові до вивчення другої (третьої) мови, оскільки передумовою такої готовності є опанування основ рідної мови до 4 – 5 років. Про можливість та готовність дітей до опанування іноземної мови свідчать результати психофізіологічних і нейрофізіологічних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних учених, які підтверджують, що основою такої готовності є розвиток пізнавальних психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, мовлення), а також готовність дітей до співпраці з дорослим (необхідна умова ефективності цих процесів).

2. Існуюча традиційна організація навчання іноземної мови дітей дошкільного віку не повною мірою сприяє реалізації їхніх потенційних можливостей, розвитку їхніх творчих особистісних якостей. Причинами такого становища визнано недооцінку ролі іноземної мови, традиційну організацію навчання в групах з одновіковим складом, недостатню увагу особистісному розвитку дитини.

Навчання іноземної мови ми розглядаємо як спеціально організований процес, який ґрунтується на врахуванні особистісних якостей та інтересів дітей дошкільного віку і сприяє подальшому їх розвитку. Організація індивідуально-диференційованого навчання іноземної мови трактується нами як процес створення у дошкільних навчальних закладах таких педагогічних умов, які сприяють активному розширенню комунікативної компетенції у дітей дошкільного віку у процесі розвивальної взаємодії всіх учасників педагогічного процесу (педагог – діти; педагог – дитина; дитина – дитина).

3. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що такими педагогічними умовами є: організація диференційованого та індивідуалізованого навчання дітей; ефективне поєднання різних організаційних форм навчання в умовах груп з різновіковим складом; застосування фасцинативних дидактичних прийомів; поетапний розвиток мовленнєвої компетенції дітей та бажання старших допомагати молодшим.

4. Обґрунтовано напрями створення певних педагогічних умов, а саме: відбір навчального матеріалу, який відповідає індивідуальним особливостям кожної дитини, організація диференційованого навчання; персоніфікація навчального матеріалу; наближення процесу навчання до реальних умов спілкування іноземною мовою за допомогою оптимального поєднання різних організаційних форм навчання; управління спілкуванням за допомогою фасцинативних дидактичних прийомів; створення позитивної емоційної атмосфери під час занять; поетапний розвиток мовленнєвої компетенції дітей за допомогою індивідуально-диференційованих завдань; стимулювання позитивних зрушень в оволодінні іноземною мовою, а також бажання старших дітей допомагати молодшим.

5. Автором обґрунтовано та розроблено експериментальну модель навчання іноземної мови дітей дошкільного віку в групах з різновіковим складом, яка спирається на такі положення: пріоритет індивідуальності дитини як активного носія суб’єктного досвіду, що склався до впливу спеціально організованого навчання у дошкільному закладі;при плануванні та організації навчального процесу потрібно проводити роботу, спрямовану на виявлення рівня готовності до опанування іноземної мови кожною дитиною, її співпрацю з педагогом, спільну діяльність дітей у різновікових групах; диференціація та індивідуалізація навчання; застосування адекватної методики; фасцинативних прийомів; поетапне формування пізнавальних здібностей та комунікативної компетенції на основі оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою, бажання старших дітей допомагати молодшим.

6. Результати дослідження дають підставу стверджувати, що навчання англійської мови в різновікових групах позитивно впливає на формування особистості кожної дитини дошкільного віку завдяки створенню атмосфери взаєморозуміння між усіма учасниками навчального процесу. Позитивна емоційна атмосфера, ситуації успіху ведуть до швидшого та адекватного формування в дошкільників власного позитивного образу Я, що є запорукою успішного навчання.

7. Основними критеріями показників рівнів опанування англійської мови дітьми дошкільного віку є: досить високий рівень розвитку психічних процесів; розвиток англійської мови в цілому; якісна характеристика мовлення – вільне спілкування англійською мовою (у межах підібраного матеріалу), достатній словниковий запас, правильна звуковимова, відсутність граматичних помилок, вміння самостійно переказувати і будувати розповіді, правильні мовленнєві відповіді, опанування оцінно-контрольними діями та умінням помічати і виправляти мовленнєві помилки.

8. У ході експериментального дослідження підтверджено, що розроблена і впроваджена авторська програма навчання англійської мови дітей дошкільного віку сприяє мовленнєвому розвитку дитини.

Проведеним дослідженням не вичерпано всіх аспектів проблеми. Залишаються актуальними проблеми наступності в навчанні англійської мови дошкільників і молодших школярів, вивчення вікових особливостей мовленнєвого розвитку дітей та ін.

Викладений матеріал свідчить, що мету дисертаційного дослідження досягнуто, розв’язано всі визначені завдання, доведено робочу гіпотезу.

Публікації автора:

  1. Рейпольська О.Д. Англійська мова в різновікових групах. Частина 1. // Дошк. виховання. - 2003. – № 6. - С.10 – 11.

  2. Рейпольська О.Д. Англійська мова в різновікових групах. Частина 2. // Дошк. виховання. - 2003. – № 7. - С.11 – 12.

  3. Рейпольська О.Д. До проблеми раннього навчання іноземних мов // Наук. зап.: Зб. наук. статей Націонал. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. XLIX. – С.120 – 124.

  4. Рейпольська О.Д. Підготовка дітей дошкільного віку до вивчення іноземної мови в початковій школі // Зб. наук. праць Бердян. держ. пед. ун-ту: Пробл. наступності у підготовці дітей дошкільного і молодшого шкільного віку до життєдіяльності. – Бердянськ. – 2002. – №3. – С.280 – 286.

  5. Рейпольская О.Д. Организация педагогического взаимодействия в процессе обучения дошкольников иностранному языку // Теоретические и прикладные пробл. психологии пед. межличностного взаимодействия: Мат-лы Международ. науч.-практ. конф.: В 2 ч. – Минск: БГПУ, 2002. – Ч.2.- С.101 – 104.

  6. Рейпольська О.Д. “Англійська веселка”: Програма навчання англійської мови дітей дошкільного віку. – Маріуполь: Новий світ, 2003. – 35 с.

  7. Рейпольська О.Д. Особливості навчання в різновіковій групі дошкільного закладу // Мат-ли ІV підсумкової (2001) наук.-практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь: МГІ, 2002. – С.114 – 116.

  8. Рейпольська О.Д. Перспективи раннього навчання іноземної мови дітей в умовах суспільного дошкільного виховання // Мариуполь: история и перспективы: Сб. тр. науч. практ. конф.: В 2 т. – Мариуполь: ПГТУ, 2002. – C.94 – 97.