Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


Вербіцька Оксана Іванівна. Поняття гештальту в онтології : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.Анотація до роботи:

Вербіцька О.І. Поняття гештальту в онтології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню поняття гештальту в онтологічному ракурсі та обґрунтуванню засад цього поняття у філософії, а також з’ясуванню можливостей його застосування у гуманітарних дослідженнях. Визначено домінантну тенденцію до динамічного схоплення й вираження буттєвих інтенцій людської свідомості гештальтом свідомості, що відповідає назрілій потребі впровадження у поняттєвий апарат філософії більш транзитивних та цілісних понять. На основі аналізу гегелівського підходу розгорнуто основні аспекти і принципи поняття “гештальт”, виявлено новітні тенденції щодо застосування цього поняття у сучасній феноменологічній думці, що дало змогу розглянути теорію обґрунтування цього концепту та виявити поняття як методологічне знаряддя для філософських та (ширше – гуманітарних) наук.

Публікації автора:

  1. Вербіцька О. І. Ідея гештальту у феноменології Г. В. Ф. Гегеля // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. Вип. ХІ. – Х.: ХВУ, 2001. – с. 87 – 92 (0,3 др. арк.).

  2. Вербіцька О. І. Культурологічний аспект поняття гештальт (за працею Е. Гуссерля “Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія”) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць. Вип. VI. У 2 частинах. Ч. І. – К.: ДАКККіМ, 2001. – С. 115 – 122 (0,4 др. арк.).

  3. Вербіцька О. І. Аналіз гештальтів виконання в основоположних ситуаціях людського життя за працею Т. Ренча “Конституювання моральності. Трансцендентальна антропологія та практична філософія” // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Вип. 11. – К.: Нац. пед. університет ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С. 108 – 115 (0,5 др. арк.).

  4. Вербіцька О. І. Поняття тотальності та гештальту в німецькій класичній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 59 – 61. – К.: Київський університет, 2003. – С. 123 – 127 (0,7 др. арк.).

  5. Вербіцька О. І. Поняття гештальт у філософії ситуюючого буття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць. Вип. ХІХ. У 2-х частинах. Ч. І. – К.: Міленіум, 2003. – С. 82 – 90 (0,6 др. арк.).

  6. Вербіцька О. І. Евристична та методологічна роль концепту гештальту для метатеоретичних досліджень формування та функціонування наукового знання (філософський аспект) // Збірник наукових статей. – К.: Центр гуманітарної освіти НАН України, 2004. – С. 206 – 212 (0,4 др. арк.).

  7. Вербіцька О. І. Міф як модель духовного формоутворення // Філософія міфу: Класичний та сучасний підходи. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10 – 11 січня 2003 р. у 2-х частинах. Ч. 2. – К: Новый Акрополь, 2004. – С. 3 – 4 (0,4 др. арк.).

  8. Вербіцька О. І. Особливості концепції гештальту Е. Юнгера // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали міжнародної наукової конференції “Людина – Світ – Культура” (20 – 21 квітня 2004 р., Київ). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 158 – 159 (0,2 др. арк.).