Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Онтологія, гносеологія, феноменологія


5. Білоус Тетяна Миколаївна. Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології: дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005.Анотація до роботи:

Білоус Т.М. Роль ідеалізації в сучасні формальній епістемології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню основних підходів до моделювання статики та динаміки переконань в сучасних формально орієнтованих напрямках аналітичної епістемології. Проаналізовано роль процедури ідеалізації в моделюванні когнітивних структур раціонального агента пізнання. Доведено, що ідеалізація є необхідною умовою побудови формальних моделей, в яких на нормативному рівні визначається раціональна поведінка раціональних агентів. Такі ідеалізовані моделі є предметом дослідження формальної епістемології. Показано, що формально орієнтовані дослідження в аналітичній епістемології забезпечують новий рівень програми епістемології як наукового проекту, яка здійснюється на рівні формальної епістемології. Формальна епістемологія є відносно самостійною галуззю дослідження в сучасній аналітичній епістемології, яка має тісний зв’язок з дослідженнями в комп’ютерній науці, на сама має науковий характер.

Публікації автора:

  1. Білоус Т.М. „Динаміка переконань в формальній епістемології та штучному інтелекті”// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2004.— Вип. 68. - С. 61-64. (0,5 д.а.)

  2. Білоус Т.М. „Моделі ідеальної раціональності в сучасній формальній епістемології” // Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск № 1 „Феномен раціональності”. УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - С. 94-101. (0,5 д.а.)

  3. Білоус Т.М. „Проблема експліцитного знання в моделюванні міркувань стосовно знання„ // Мультиверсум. Філософський альманах., Український центр духовної культури. – Київ, 2004.- Вип.. 40. - С.179-187. (0,5 д.а.)

  4. Білоус Т.М. „Формальні моделі для раціональних агентів у філософії та штучному інтелекті.” Практична філософія. – 2004. – № 2 (12). - С. 138-144. (0,5 ум. др. а.).

  5. Білоус Т.Н. Идеализации, ceteris paribus законы и проблема объяснения // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке: Материалы VII Общероссийской научной конференции. - СПб., 2002. - С. 26-24. (0,2 д.а)

  6. Білоус Т.М. Роль ідеалізації в формальній епістемології // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції „Людина-Світ-Культура”. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 157-158. (0,2 д. а).