Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Кошелівська Оксана Іванівна. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу: Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. - 246 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 182-196.Анотація до роботи:

Кошелівська О.І. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено проблемам виховання морального вибору в поведінці дітей дошкільного віку. У роботі подано етико-психологічні та педагогічні аспекти морального вибору дошкільників. Висвітлено вікові психолого-педагогічні особливості розвитку його компонентів. Визначено критерії і показники морального вибору та представлено систему методик діагностики рівня його розвитку в дітей. Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методику педагогічного стимулювання морального вибору дітей в умовах навчально-виховного процесу дошкільного закладу. Запропонована методика передбачає створення у повсякденні дошкільників об’єктивних умов для морального вибору та використання системи засобів і прийомів розвитку у вихованців суб’єктивної здатності його здійснювати. У роботі описано динаміку становлення морального вибору дошкільників, зумовлену цілеспрямованим педагогічним впливом, та представлено дослідження результатів апробації експериментальної методики.

Основні положення дисертації відображені у 9 публікаціях.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у необхідності розробки системи виховної роботи, яка б сприяла становленню морального вибору у дітей дошкільного віку. В результаті теоретико-експериментального дослідження визначено психолого-педагогічні особливості та з’ясовано зміст педагогічного стимулювання морального вибору дошкільників.

1. Встановлено, що моральний вибір особистості – це акт її поведінки, який за своєю суттю є складним етико-психологічним процесом, що має комплексну структуру (включає потреби, спонуки, мотиви, рішення, вчинок, його результат і оцінку, в тому числі й самооцінку) та циклічний характер. Він містить в собі потенційну здатність до саморозвитку, яка реалізується при збагаченні досвіду моральної поведінки в ситуаціях вибору. Задля оптимального використання даного потенціалу необхідно, здійснюючи опосередкований педагогічний вплив, спонукати вихованців до самостійної моральної активності в ситуаціях вибору.

2. Визначено критерії морального вибору: когнітивний, мотиваційний, дійовий, оцінний, за якими виявлено та охарактеризовано рівні його розвитку в старших дошкільників: низький, середній, достатній та високий. Відмінності між різними рівнями обумовлюються особливостями прояву сукупності компонентів морального вибору. Встановлено, що переважній більшості дітей цього віку властиві низький та середній рівні розвитку морального вибору, які характеризуються недостатньою обізнаністю щодо моральних норм і правил поведінки, відсутністю або частковою сформованістю вміння аналізувати проблемні моральні ситуації, переважанням вчинків, здійснених з егоїстичних мотивів, та необ’єктивною самооцінкою.

3. З’ясовано, що психолого-педагогічні особливості розвитку морального вибору дітей дошкільного віку полягають у збагаченні емоційної сфери вихованців моральними почуттями та переживаннями, появі емоційного передбачення та ієрархії мотивів; розвитку когнітивних передумов, які дозволяють здійснювати моральний вибір на вербальному рівні; розширенні досвіду моральної поведінки та моральної діяльності, у тому числі й досвіду здійснення вибору; наповненні Я-образу дитини уявленнями морального змісту та розвитку в неї об’єктивної самооцінки; встановленні взаємин дорослих і дітей на засадах демократичного альтруїстичного типу спілкування.

4. Розроблено методику стимулювання морального вибору дошкільників, яка передбачає забезпечення об’єктивної наявності умов для вибору та розвитку суб’єктивної здатності вихованців його здійснювати. Встановлено, що об’єктивні умови для морального вибору дошкільників з’являються при запровадженні демократичного альтруїстичного типу спілкування дорослих і дітей. Розвиток внутрішніх компонентів морального вибору дітей (суб’єктивної здатності до здійснення вибору) відбувається в умовах комплексного педагогічного впливу, спрямованого на загальне збагачення морального досвіду вихованців і на збагачення безпосередньо досвіду поведінки в моральних ситуаціях альтернативного змісту.

5. Доведено, що використання системи засобів – різних видів дитячої діяльності (гри, навчання, праці) та наповнених моральним змістом ділових і реальних взаємин вихованців з однолітками і дорослими – сприяє всебічному збагаченню морального досвіду дошкільників, що, в свою чергу, стимулює розвиток у них когнітивних, емоційно-мотиваційних, дійових та оцінних компонентів морального вибору.

6. Експериментально підтверджено, що у дітей старшого дошкільного віку інтенсивне становлення процесу морального вибору відбувається завдяки збагаченню досвіду його здійснення. Воно забезпечується стимулюванням моральної активності дошкільників у виховних ситуаціях та організацією умов для їх самостійного вибору в реальній поведінці.

7. З’ясовано, що в процесі педагогічного стимулювання розвиток морального вибору дошкільників відбувається нерівномірно: спочатку в ньому спостерігається значний спад, який характеризується загальним погіршенням стану їх поведінки. Він спричинюється можливістю здійснити вибір в умовах альтруїстичного типу спілкування дітей з дорослими. Згодом, завдяки педагогічному стимулюванню, поведінка вихованців у ситуаціях вибору поступово стабілізується, набуває моральної якості, з’являється стійка позитивна динаміка.

8. На основі кількісного та якісного аналізу показників експериментального дослідження доведено, що запропоновані зміст та засоби педагогічного стимулювання морального вибору дітей старшого дошкільного віку є доцільними та достатньо ефективними. Впровадження у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу розробленої системи засобів і прийомів педагогічного впливу забезпечує умови, які інтенсифікують становлення морального вибору вихованців.

Проведене дослідження не претендує на повне розкриття особливостей становлення морального вибору дошкільників та на вичерпне визначення методів і прийомів його виховання, а є спробою обґрунтувати загальні педагогічні умови стимулювання моральної поведінки дошкільників у ситуаціях вибору. Перспективними напрямками даного дослідження є вивчення психолого-педагогічних проблем поведінки в ситуаціях морального вибору дітей молодшого і середнього дошкільного та молодшого шкільного віку, питань виховання морального вибору дітей у сім’ї, а також співпраці дошкільного закладу та родини, вироблення єдиних підходів до стимулювання морального вибору дітей.

Публікації автора:

1. Кошелівська О.І. Між двох полюсів. Стимулюємо моральний вибір дитини // Дошкільне виховання. – 2002. – №3. – С.9-11.

2. Кошелівська О.І. Семінари-практикуми – шлях до оновлення // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 9-11.

3. Кошелівська О.І. Особливості організації діяльності, стимулюючої моральний вибір в поведінці дошкільників // Наукові записки: Зб. наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Випуск 41. – С.73-75.

4. Кошелівська О.І. Моральний вибір у поведінці дошкільників та стиль спілкування // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Ч.2. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. – С.69-72.

5. Кошелівська О.І. Класики педагогічної думки про моральний вибір у поведінці дітей дошкільного віку // Наука і сучасність: Зб. наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Т. ХХІІ (Вип. 2. Ч. 2). – С.80-87.

6. Кошелівська О.І. Проблема морального вибору з позицій комплексного наукового підходу // Наукові записки: Зб. наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Ч.4. – С.51-60.

7. Кошелівська О.І. Деякі психолого-педагогічні аспекти становлення морального вибору в поведінці дошкільників // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. статей. – К.: Нора-прінт, 2001. – Т.4: Актуальні проблеми генезису особистості в контексті навчання і виховання. – С. 85-88.

8. Кошелівська О.І. Залучення дітей до ситуацій морального вибору як один із шляхів гуманізації виховного процесу // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наук. праць. – Рівне: Ліста, 2001. – С. 219-222.

9. Кошелівська О.І. На шляху до морального вибору дитини. // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільстві. – К.: Контекст, 2000. – С.192-194.