Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Денисенко Нінель Федорівна. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Запоріжжя, 2002. - 505арк. - Бібліогр.: арк. 367-400.Анотація до роботи:

Денисенко Н.Ф. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. –Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2002.

Дисертація присвячена проблемам структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, в зв`язку з тим, що існуюче розімкнуте управління не призводить до головної мети – формування фізичної досконалості малюків (міцне здоров`я, гармонійний фізичний розвиток та всебічна фізична підготовленість до життя, праці та захисту Батьківщини).

У дисертації теоретично обґрунтована та розроблена концепція програмно-цільового, різнорівневого управління системою фізичного виховання дітей, яка передбачає структуру побудови управління, виходячи із біологічної потреби особистості дитини в рухах, її інтересів до рухової діяльності, яка орієнтована на: реалізацію основних функцій фізичної культури (оздоровчу, нормативну, інформаційну, комунікативну, естетичну), з урахуванням вікових показників малюків (гармонійний фізичний розвиток, фізична готовність до школи, соціального життя та стан здоров`я); підвищення професійної компетентності керівника закладу, його заступників, педагогів; забезпечення наступності з сім`єю та школою у фізичному вихованні дітей.

У роботі розглянуто управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному закладі освіти як предмет дослідження, встановлені теоретико-методологічні засади управління системою фізичного виховання дошкільнят, здійснений комплексний аналіз змісту управління фізичним вихованням дітей у дошкільних закладах Запорізької області (на рівні завідувачів, їх заступників та педагогів), теоретично обґрунтована структурно-функціональна технологія програмно-цільового, різнорівневого управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах, що виявляється в розробці її моделі та технології. В роботі представлено принципово новий концептуально-методичний системний підхід до управління фізичним вихованням дітей, що розглядається як чинник підвищення його ефективності.

1.Теоретичний аналіз літературних джерел засвідчив, що система фізичного виховання дітей розглядається як багатоскладове явище. Теоретичними засадами управління системою фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі є системний підхід, центральне поняття якого - це система як ціле. Дана система - це стійка сукупність залежних одне від одного елементів (підсистем) та їх взаємопов`язаних дій, спільне функціонування яких спрямовується на досягнення мети. Результатом управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах є високий і достатній рівень фізичної досконалості дітей (гармонійний фізичний розвиток, рухова підготовленість, міцне здоров`я), що є показником ефективності управління.

2.Проведене емпіричне дослідження засвідчило, що існуюча система фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах перебуває в кризовому стані та не вирішує головної мети Базового компонента дошкільної освіти (“Фізичне Я”) – формування фізично досконалої дитини з гармонійним фізичним розвитком, високим та достатнім рівнями рухової підготовленості, міцним здоров`ям.

3.Аналіз динаміки фізичного розвитку дітей дошкільного віку, рухової підготовленості, стану їхнього здоров’я виявив різні рівні його показників, зокрема різний фізіологічний стан серцево-судинної, дихальної систем, опорно-рухового апарата та підвищення захворюваності у дітей з 13,5 до 17,5 днів на рік, збільшення кількості дітей у спеціальній медичній групі.

4.Дослідженням встановлено взаємозв’язок між фізіологічними, біометричними показниками дітей, станом їхньої постави та професійно-педагогічною компетенцією педагогів.

5.Встановлено, що головними причинами захворюваності дітей і низького рівня їхнього фізичного розвитку є: відсутність функціональної взаємодії між керівником дошкільного навчального закладу та педагогами. Це проявляється у непослідовному та неповному виконанні функціональних обов’язків, зосередженості на тренувальному процесі, організації лише окремих форм фізичного виховання, відсутності їх зв’язку із загартувальними та гігієнічними засобами. Спостерігається обмеженість теоретичних знань керівників з основ системного, програмно-цільового, різнорівневого управління. Має місце формальний підхід завідувачів, їхніх заступників та педагогів до аналітичної діяльності у процесі реалізації завдань фізичного виховання дітей. Відсутня ефективна технологія вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, прогнозування, програмування та планування системи фізичного виховання дітей. Це зумовлює однобічний та авторитарний підхід до організації системи фізичного виховання дітей, реалізації оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Наявними є недосконала система медико-педагогічного контролю та відсутність сучасної технології перевірок, делегування повноважень контролю педагогам і вихователям (самоконтроль), корекційної роботи з педагогами та дітьми, самоконтролю дітей. Простежується недостатня мотивація малюків до рухливості та некваліфікована забезпеченість наступності в роботі педагогічного колективу з родиною, школою, суспільними організаціями, відсутність у дошкільних навчальних закладах сучасного матеріально-спортивного середовища, критеріїв оцінки діяльності педагогів з фізичного виховання дітей.

6.Дослідження проблеми управління в системі фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах показують, що наявна управлінська технологія не забезпечує якості професійно-педагогічної компетенції педагогів і не має ефективного впливу на фізичний розвиток дошкільнят, зміцнення їхнього здоров’я, рухову підготовленість.

7.Результати проведеного дослідження засвідчили, що одним із чинників недостатньої ефективності фізичного виховання дітей є відсутність у дошкільних навчальних закладах теоретично–обґрунтованої моделі й технології управління системою фізичного виховання.

8.Встановлено, що розвиток фізичного виховання дітей забезпечується розробкою сучасного керівництва, яке базується на теоретичних засадах і технології управління системою фізичного виховання дітей. Теорія управління дозволяє усвідомлено підійти до побудови керуючої та керованої підсистем. За допомогою методів управління упорядковувати його процес, ефективно використовувати технічні засоби та технологію управління.

9.Теорія управління загальноосвітніми школами доводить, що ефективність управління забезпечується системним, програмно-цільовим, структурно-функціональним підходом, що утворює завершений управлінський процес.

10.Результати дослідження дозволяють стверджувати, що особливостями системного управління фізичним вихованням дітей є: опора на глибокі знання об`єктивних законів розвитку суспільства, узагальнення нових явищ у ньому, врахування прогресивних напрямків у фізичному вихованні дітей; гнучкість управління системою, вчасне реагування на зміни, що відбуваються в умовах перебудови освіти; правильне визначення об`єктивно актуальних завдань і своєчасне їх вирішення; своєрідність співвідношення суб`єкта та об`єкта (об`єкт управління одночасно й суб`єкт); вирішення питання матеріальних затрат щодо створення спортивного середовища.

11.Проведене дослідження дозволило розробити модель і технологію управління фізичним вихованням дітей, які відображають системний підхід. Між підсистемами встановлено взаєморегулювання у реалізації цілей, завдань, змісту, форм і засобів фізичного виховання дітей, методів і принципів, що забезпечує цілісність управління.

12.Технологія управління системою фізичного виховання дітей забезпечувалася послідовним виконанням функцій, що містили управлінські дії завідувача дошкільного навчального закладу і педагогів. Зміст функцій обумовлювався проблемами, цілями, завданнями у процесі реалізації різноманітних форм та засобів фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі. Розробка технології інформаційної функції, класифікація одержаної інформації та створення інформаційного банку сприяли одержанню вичерпної, достовірної інформації про стан фізичного вихованням дітей та його вплив на їхній фізичний розвиток, рухову підготовленість, фізкультурну освіту, фізичне й психічне здоров’я.

Порівняння стану сформованості компонентів фізичної досконалості дітей і професійно-управлінської, професійно-педагогічної компетенції керівників та педагогів дошкільних навчальних закладів дозволило встановити обумовленість якості системи фізичного виховання дітей якістю управління цієї системи.

13.Впровадження розробленої автором дисертаційного дослідження структурно-функціонально технології управління системою фізичного виховання дітей сприяло професійному зростанню керівників і педагогів дошкільних навчальних закладів, формуванню у них операційно-технічних умінь і навичок, мотиваційного компонента педагогічної майстерності, підвищенню якості функціонування науково-методичної та суспільно-педагогічної підсистем, ліквідації у дошкільних навчальних закладах гіподинамії, зменшенню дитячих хвороб, підвищенню показників фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей, створенню сучасного матеріально-спортивного середовища.

14.Технологія структурно-функціонального управління системою фізичного виховання дітей пройшла успішну апробацію та була впроваджена дошкільними навчальними закладами, педагогами, батьками та вчителями шкіл, викладачами (середніх і вищих закладів освіти) факультетів дошкільної педагогіки.

15.Трансформація структурно-функціональної технології управління в практичну діяльність керівників забезпечує системний підхід у вирішенні колективами дошкільних навчальних закладів головної цілі Базового компонента (“Фізичне Я”) – формування здорової дитини з гармонійним фізичним розвитком і високим (достатнім) рівнем рухової підготовленості. Як засвідчило проведене дослідження, використання системи управлінських функцій керівником дошкільного навчального закладу сприяє збору інформації, науковому аналізу відповідності стану фізичного виховання дітей вимогам Базового компонента.

Включення в управлінську модель суб`єктно – об`єктних взаємодій, відносин субординації та супідрядності (як системи прямих і зворотних зв`язків) сприяє упорядкованості діяльності між завідувачем, його заступниками, вихователями та педагогами-спеціалістами.

16.Проведене дослідження не вичерпало всіх аспектів проблеми управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. Перспективи подальшого наукового пошуку можливі в розробці модифікацій структурно-функціональної моделі управління та її адаптації до впровадження у дошкільних навчальних закладах санаторного типу, де виховуються діти з порушеннями постави та слабким здоров’ям.

Публікації автора:

Монографії

1.Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей в дошкільному закладі. –Запоріжжя, «ЛІПС Лтд», 2001. –308с.

Навчальні програми

 1. Денисенко Н.Ф. Здорова дитина - здорове суспільство // Дитина в дошкільні роки. 1 ч. -Запоріжжя: Дніпровський металург, 1991. -С.41-103.

 2. Денисенко Н.Ф. На варті здоров`я малюків. Зб. науково-методичних матер. –Запоріжжя, 1997. –82с.

 3. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Програма з фізичного виховання “Будь здоровим, малюк!”. –К.: ІЗМН, 1997. –64с. (Доробок здобувача – 50%).

 4. Денисенко Н.Ф. Фізична культура // Дитина в дошкільні роки. 2 ч. -Запоріжжя: Дніпровський металург, 1991. -С.42-51.

 5. Вильчковский Э.С., Денисенко Н.Ф. Программа развивающего обучения детей старшего дошкольного возраста по физическому воспитанию // Новый взгляд на старые проблемы. –Запорожье: Контакт, 1996. –С.91-98. (Доробок здобувача – 50%).

 6. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Фізичний розвиток. Здоровий малюк // Дитина в дошкільні роки. –Запоріжжя ЛТД “Ліпс”, 2000. –268с.

Статті в наукових виданнях

 1. Денисенко Н.Ф., Мельник Л.Д. Будьте здорові, діти! // Дошкільне виховання. Палітра педагога. -2000. -№1. -С.3-7. (Доробок здобувача – 70%).

 2. Денисенко Н.Ф., Мельник Л.Д. Будьте здорові, діти! // Дошкільне виховання. Палітра педагога. -2000. -№2. -С.3-7. (Доробок здобувача – 70%).

 3. Денисенко Н.Ф. Витоки доброї сили // Дошкільне виховання. -1991. -№4. -С.29-31.

 4. Денисенко Н.Ф. Від природи наснага // Дошкільне виховання. -1991. -№7. -С.8-9.

 5. Денисенко Н.Ф. Від рухового режиму до здоров`я дітей // Дошкільне виховання. -1995. -№10. -С.10-11.

 6. Денисенко Н.Ф. Впровадження програми з валеології // Дошкільне виховання. -1998. -№9. -С.7.

 7. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят // Дошкільне виховання. –2001. -№6. –С.14-15.

 8. Денисенко Н.Ф. Для становлення творчої особистості // Дошкільне виховання. -1992. -№2-3. -С.10-11.

 9. Денисенко Н.Ф. Земле рідна, ти - джерело сили // Дошкільне виховання. -1992. -№6-7. -С.24-25.

 10. Денисенко Н.Ф. І той цілющий аромат // Дошкільне виховання. -1993. -№1. -С.24-25.

 11. Денисенко Н.Ф. Інформаційне забезпечення управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних закладах // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. /Зб. наук. праць. Вип. 18 – Київ-Запоріжжя -2001. -С.260-264.

 12. Денисенко Н.Ф. Інформаційне забезпечення процесу фізичного виховання дошкільнят //Дошкільне виховання. Палітра педагога. –2001. -№2. –С.28-31.

 13. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Насамперед фізичний гарт // Дошкільне виховання. -1996. -№5. –С.10-11. (Доробок здобувача – 60%).

 14. Денисенко Н.Ф. Організація методичної роботи з фізичного виховання дітей у дошкільному закладі освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. пр. Випуск 21. - Київ-Запоріжжя, 2001. - С.302-307.

 15. Денисенко Н.Ф. Основні засади організаційної роботи з фізичного виховання дітей //Дошкільне виховання.-2001.-№11.-С.25-27.

 16. Денисенко Н.Ф. Працездатність дитини дошкільного віку // Проблеми освіти, випуск 7. -1997. -С.238-247.

 17. Денисенко Н.Ф. Прогнозування та планування системи фізичного виховання дітей у дошкільному закладі освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. пр. Випуск 20. - Київ-Запоріжжя, 2001. - С.258-262.

 18. Денисенко Н.Ф. Розвиток дошкільних закладів: проблеми та перспективи //Професійне становлення педагогічних працівників: Зб. наук. пр., випуск 5. -Запоріжжя. -1997. -С.147-152.

 19. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Розвиток у дошкільників інтересу до занять фізичними вправами // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. –Київ-Луцьк, 1996. –С.377-378. (Доробок здобувача – 40%).

 20. Денисенко Н.Ф. Система медико-педагогічного контролю з фізичного виховання дітей у дошкільному закладі освіти // Наша школа. –2001. -№4. –С.52-54.

 21. Денисенко Н.Ф. Структурно-функціональне управління процесом фізичного виховання дітей у профільних дитячих садках // Дошкільне виховання. Палітра педагога. –2000. -№4. –С.23-27.

 22. Денисенко Н.Ф. Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання // Дошкільне виховання. -1999. -№10. -С.11-13.

 23. Денисенко Н.Ф. Творчий підхід до класифікації інформації з проблем фізичного виховання дітей у профільних дошкільних закладах освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. пр., випуск 19. –Київ -Запоріжжя. –2001. –С.248-251.

 24. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Удосконалення системи фізичного виховання дітей дошкільного віку // Розвиток інтелекту і творчості у дітей дошкільного віку /Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. ІІ частина. –Кременець, 1995. –С.9-12. (Доробок здобувача – 40%).

 25. Денисенко Н.Ф. Управління процесом формування рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку // Психолого-педагогічне забезпечення навчально-професійної діяльності: Зб. наук .пр., випуск 10. -Запоріжжя. -1998. -С.61-69.

 26. Денисенко Н.Ф. Управління фізвихованням дітей: прийняття та виконання рішень // Дошкільне виховання. Палітра педагога. –2002. -№1. –С.27-31.

 27. Денисенко Н.Ф. Фізкультура в природі // Дошкільне виховання. -1991. -№10. -С.13.

 28. Денисенко Н.Ф., Ситенко Н.Д., Фрадкін І.М., Пономарьова Г.П. Формування правильної постави – необхідна умова здоров`я //Дошкільне виховання. –1978. -№8. –С.5-7. (Доробок здобувача – 25%).

Брошури та методичні рекомендації

 1. Денисенко Н.Ф., Мельник Л.Д. Будьте здорові, діти! Зб. наук. метод. матер. -К.: Дитячий садок, 2001. –78с. (Доробок здобувача – 70%).

 2. Денисенко Н.Ф. Влияние закаливания на укрепление здоровья детей среднего дошкольного возраста. -К.: ІЗМН, 1989. -14с.

 3. Денисенко Н.Ф. Врачебно-педагогический контроль - основа системы физического воспитания детей в дошкольном учреждении. -К.: ІЗМН, 1989. -11с.

 4. Денисенко Н.Ф. Дитина втомилася // Дитина в дошкільні роки. І ч. –Запоріжжя: Дніпровський металург, 1991. –С.39-40.

 5. Денисенко Н.Ф. Концепція фізичного виховання дітей дошкільного віку в дошкільному закладі фізкультурно-оздоровчого типу // Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів. -К.: ІЗМН, 1997. -С.99-105.

 6. Денисенко Н.Ф. Организация двигательного режима в дошкольном учреждении. -К.: ІЗМН, 1989. -35с.

 7. Денисенко Н.Ф. Роль спортивных игр и упражнений в формировании физических качеств у старших дошкольников. -К.: ІЗМН, 1989. -19с.

 8. Денисенко Н.Ф. Рухливі ігри // Дитина в дошкільні роки. 3 ч. -Запоріжжя: Дніпровський металург, 1991. -С.25-30.

 9. Денисенко Н.Ф., Крутій К.Л. Водичко, водичко, умий дитині личко: Хрестоматія з гігієнічного виховання дітей раннього та дошкільного віку. -Запоріжжя: Дніпровський металург, 1993. -93с. (Доробок здобувача – 50%).

 10. Денисенко Н.Ф., Сытенко Н.Д. Гигиеническое воспитание детей от года до семи лет в дошкольном учреждении. -Запорожье: Днепровский металлург, 1990. –15с. (Доробок здобувача – 50%).

 11. Денисенко Н.Ф., Сытенко Н.Д., Фрадкин И.М., Пономарева Г.П. К оценке физического развития детей в дошкольных учреждениях. –Запорожье: Днепровский металлург, 1977. –12с. (Доробок здобувача – 25%).

 12. Денисенко Н.Ф., Михайліченко А.Ф. Нові підходи до управління дошкільними закладами нового покоління: Методичні рекомендації. -Запоріжжя: ЗОІУВ, 1997. -48с. (Доробок здобувача – 60%).

 13. Денисенко Н.Ф. Перестройка методической работы с педагогическими кадрами по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья детей. -Запорожье: Днепровский металлург, 1990. –21с.

 14. Денисенко Н.Ф. Перестройка физического воспитания детей во взаимосвязи с психическим - путь гармонического развития ребенка. - Запорожье: Днепровский металлург, 1990. –46с.

 15. Денисенко Н.Ф., Калугина В.М. Формирование у детей дошкольного возраста представлений и знаний о противопожарной безопасности. -З.: Днепровский металлург, 1990. -69с. (Доробок здобувача – 50%).

 16. Денисенко Н.Ф., Григоренко Г.И., Чиженок Т.М. Организация и проведение спортивных игр, упражнений с детьми дошкольного возраста. -–Запорожье: Днепровский металлург, 1990, -36с. (Доробок здобувача – 40%).

 17. Денисенко Н.Ф., Зайко Н.Г. Пути укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 1, ІІ часть. –Запорожье: Днепровский металлург, 1989. –54с. (Доробок здобувача – 50%).

Тези доповідей

 1. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Курок О.І. Оптимізація режиму рухової активності дітей у дошкільному закладі // Українське дошкілля: проблеми, пошуки, творчі знахідки. –Умань, 1996. –С.12-13. (Доробок здобувача – 40%).

 2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Курок О.І. Розвиток гнучкості у дітей 3-7 років // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти. –Київ—Тернопіль, 1997. –С.27-29. (Доробок здобувача – 30%).

 3. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Курок О.І. Розвиток загальної витривалості у дошкільників // Образование в современном обществе: проблема, теория, практика. –Одесса, 1996. –С.117-118. (Доробок здобувача – 30%).

Анотації