Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Технічна електрохімія


Желавська Юлія Анатоліївна. Удосконалення електрохімічних технологій переробки сполук кобальту: дисертація канд. техн. наук: 05.17.03 / Національний технічний ун- т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2003.Анотація до роботи:

Желавська Ю. А. Удосконалення электрохімічних технологій переробки сполук кобальту. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.17.03 - технічна електрохімія. - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2002 р.

Дисертація присвячена розробці технологічного процесу електрохімічного вилучення кобальту з вторинної кобальтвмісної сировини з використанням малоконцентрованих електролітів (с(Со2+) < 0,85 міль/дм3). У роботі наведені результати досліджень електродних процесів, які відбуваються під час електролізу розчинів з іонами Со2+ з інертними анодами.

Отримані данні по вивченню кінетики та механізму процесу катодного відновлення кобальту з модельних двохкомпонентних (CoCl2, H3BO3) розчинів з концентрацією іонів Со2+ 0,4 - 0,85 моль/дм3, а також з електролітів, одержаних при переробці відпрацьованих кобальтових каталізаторів, які вміщують крім іонів Со2+ (0,4 -0,6 моль/дм3) і H3BO3, іони Na+, Cl-, SO42-, а також сполуки, які мають поверхнево-активні та відновлюючи властивості (KNa[(CHOH)2(COOH)2] та Na2SO3).

Використовуючи результати досліджень, запропоновані електроліти для процесів вилучення кобальту, формування кобальтових покрить, та електросинтезу оксиду Co3O4, а також за допомогою комп'ютерного моделювання отримані діаграми оптимізації умов проведення цих процесів.

Розроблена схема комплексної переробки вторинної кобальтвмісної сировини.

1. Розроблено комплексний технологічний процес електрохімічної переробки відпрацьованих кобальтових каталізаторів, що включає дві стадії: перша - хімічне розчинення відпрацьованих каталізаторів, другий - електрохімічне осадження кобальту з отриманих сульфатно-хлоридних розчинів.

2. Вивчена кінетика катодного процесу і механізм відновлення іонів Со2+ із модельних двохкомпонентних електролітів (СоСl2, Н3ВО3), а також із сульфатно-хлоридних розчинів із низьким вмістом іонів Со2+ (0,4 - 0,6 моль/дм3), отриманих при переробці відпрацьованих кобальтових каталізаторів, який полягає в змішаному контролі процесу осадження кобальту, що включає перенапругу розряду і дифузії, в умовах постійної зміни концентрації іонів Со2+ .

3. Встановлено, що на початковій стадії поляризації, не більш 0,3 В, осадження кобальту лімітується стадією переносу заряду, що змінюється при більш великих значеннях поляризації (DЕ = -0,3 -0,5 В) змішаним контролем (гальмування стадіями розряду і дифузії ) із переходом до дифузійного при потенціалах близьких за значенням до потенціалів, при яких досягається jгр.

4. Досліджено вплив компонентів електроліту на електродні процеси при електролізі кобальтвмісних розчинів.

5. Вперше встановлено інгібіруючу дію сульфіт-іону , що виражається в заміні реакції окислення іонів Со2+ на окислення SO32- -іона, яке здійснюється при більш негативних потенціалах, в порівнянні з окисленням іонів Со2+, а введення тартрат-іону, який володіє поверхнево-активними властивостями і приводить до утворення дрібнокристалічних осадів катодного кобальту.

6. Запропоновано електроліти для вилучення кобальту, формування кобальтових покрить і електросинтезу оксиду Со3О4 та за допомогою комп'ютерного моделювання отримані діаграми оптимізації проведення даних процесів.

7. Запропоновано схему комплексної переробки вторинної кобальтвмісної сировини, що пройшла дослідно-промислові випробування на Северодонецькому державному промисловому підприємстві "Об'єднання "Азот" і Первомайському державному підприємстві "Хімпром".

Публікації автора:

1. Байрачный Б.И., Желавская Ю.А., Скорикова В.Н. Исследование процесса электрохимического получения кобальта из отработанных каталитичеких материалов. // Журнал прикладной химии. - С.-Петербург: Наука. - 1997. - Т. 70, № 10. - С.1738 - 1739.

Здобувачем досліджені процеси при фізико-хімічній переробці відпрацьованих кобальтових каталізаторів та електрохімічному вилученні кобальту. Встановлено інгібіруючу дію сульфіт-іону на анодне окислення іонів Со2+.

2. Желавская Ю.А., Байрачный Б.И. Катодное извлечение кобальта из раствора отработанных катализаторов. // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Харьков: ХГПУ. - 1998. - Вып.18. - С. 36 - 38.

Здобувачем досліджено катодне виділення кобальту з малоконцентрованих (с(Со2+) < 0,85 моль/дм3) хлоридно-сульфатних розчинів. Визначені лімітуючі стадії цього процесу при різних значеннях полярізації, а також вплив тартрат-іону, який має поверхнево-активні властивості, на якість осаду катодного кобальту.

3.Байрачный Б.И., Гартштейн О.Л., Желавская Ю. А., Дерібо С.Г. Анодное растворение покрытий золота на подложках из кобальта, медных и никель-кобальтовых сплавов. // Гальванотехника и обработка поверхности. - М: РХТИ. - 1998. - Т. VI, №2. - С.32 - 35.

Здобувачем визначені області потенціалів аноду, при яких золото розчиняеться, а підкладки з нікель-кобальтових сплавів лишаються у пасивному стані.

4. Байрачный Б.И., Дерибо С.Г., Гартштейн О.Л., Желавская Ю.А. Механизм анодных реакций на золоте, меди, никеле и кобальте в растворах серной кислоты. // Вопросы химии и химической технологии. - Днепропетровск: УДХТУ. - 1999. - Спец. вып. "Электрохимия", №1. - С. 28 - 29.

Здобувачем встановлено, що концентрація сірчаної кислоти впливає на швидкість анодного розчинення кобальту та встановлено порядок цієї реакції. Методом полярізаційних вимірювань визначені області активного, пасивного та транспасивного стану кобальту.

5. Байрачный Б.И., Школьникова Т.В., Желавская Ю.А., Сянь Хунши. Катодное осаждение никелевых и никель-железных функциональных покрытий.// Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Харьков: ХГПУ. - 2000. - Вып. 115. - С. 130 - 132.

Здобувачем досліджено вплив сульфамінової кислоти на осадження нікель-залізного сплаву з хлоридно-сульфатних розчинів. Встановлено, що введення сульфамінової кислоти дозволяє подавити гідроліз іонів Fe2+, а також перешкоджує утворенню гидроксидів нікеля і заліза у прикатодному шарі.

6. Ведь М., Сахненко Н., Штефан В., Желавська Ю. Електрохімічний моніторінг захисних покриттів. // Физико-хімічна механіка матеріалів. - Львів: ФМІ НАН України. - 2002. - Спецвипуск №3, Т.1. - С.364 - 366.

Здобувачем обгрунтовано застосування електрохімічних методів діагностики до визначення параметрів стану системи метал-покриття у контакті з технологічними середовищами.

7. Гартштейн О.Л., Байрачний Б.И., Желавская Ю.А. Анодное растворение золота и кобальта в растворах серной кислоти. // Украинский химический журнал. - Киев: ИОНХ АН Украини. - 1997. - Т.63, №12. С. 129 - 133.

Здобувачем встановлено, що хлорид-іони прискорюють анодне розчинення кобальту у розчинах сірчаної кислоти, та визначені області потенціалів, при яких спостерігається найбільш активний стан цього металу.

8. Байрачний Б.И., Меньшов Ю.В., Дерібо С.Г. Орлова Ю.А. Корозійна стійкість метал-оксидних покрить в агресивних середовищах.// Матеріали Ш Міжнародної конференції-виставки "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів". - Львів: ФМІ НАН України. - 1996. - С.188 - 189.

Здобувачем досліджено умови протікання процесу утворення оксиду Со3О4 на інертному аноді при електролізі кобальтвмісних розчинів.

9. Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Степанова И.И., Вестфрид Ю.В., Желавский С.Г., Орлова Ю.А. Опыт использования математических моделей для оптимизации функциональных свойств покрытий // Труды международной научно-технической конференции “Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье”.- Харьков: ХГПУ. - 1996. – С. 160.

Здобувачем розглянута можливість використання комп'ютерного моделювання для побудови діаграм оптимізації з метою визначення оптимальних умов проведення електролізу.

10. Байрачный Б.И., Дерибо С.Г., Гартштейн О.Л., Желавская Ю. А. Кинетика анодных реакций на меди, золоте и кобальте в серной кислоте. // Труды международной научно-технической конференции “Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье”.- Харьков: ХГПУ. - 1997. – С. 9 - 11.

Здобувачем встановлені кінетичні параметри анодного розчинення кобальту у розчинах сірчаної кислоти в інтервалі концентрацій 0,5 - 0,16 моль/дм3.

11. Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Гартштейн О.Л., Желавская Ю.А. Анодное растворение золота и его сплавов при преработке вторичного сырья. // Сборник информационных материалов второй международной конференции "БРМ - 97". - Донецк : ДонГТУ. - 1997. Ч.1.- С.107 - 108.

Здобувачем вивчено вплив концентрації хлорід-іонів на хімічне розчинення кобальтвмісної вторинної сировини, а також на анодне розчинення підкладок з кобальту. Встановлено оптимальні концентрації хлорід-іонів для проведення цих процесів.