Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів


38. Богодіст-Тимофєєва Олена Юріївна. Удосконалення технології гідратації соняшникової олії з використанням фосфоліпаз: дис... канд. техн. наук: 05.18.06 / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2005.Анотація до роботи:

 1. Гладкий Ф.Ф., Богодіст-Тимофєєва О.Ю. Ферментна технологія гідратації соняшникової олії // Олійно-жировий комплекс. – Дніпропетровськ: «АПК-Информ». – 2004. - №3 (6). – с. 35 - 37.

Здобувачем узагальнено дослідження, що зроблено в галузі ферментативних процесів модифікування рослинних фосфоліпідів і гідратації соняшникової олії.

 1. Богодіст-Тимофєєва О.Ю. Зміна фосфоліпідного змісту соняшникової олії при гідратації під дією фермента фосфоліпаза А1 // Тези доповідей учасників І Всеукр. наук-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Біотехнологія. Освіта. Наука”. – К.: “Політехніка”. - 2003. – с. 33 - 34.

 2. Богодіст-Тимофєєва О.Ю., Чумак О.П. Ферментні технології гідратації олії // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України” 21-23 жовт. 2003р. – К.: “НУХТ”. – 2004. – Додаток до журналу “Харчова промисловість” №3. – с. 84 - 84.

АНОТАЦІЇ

Богодіст-Тимофєєва О.Ю. Удосконалення технології гідратації соняшникової олії з використанням фосфоліпаз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, Харків, 2005.

Дисертацію присвячено вдосконаленню технології гідратації соняшникової олії і розробленню способу отримання фосфатидного концентрату з поліпшеними функціональними властивостями.

Визначено особливість кінетики ферментативного гідролізу фосфоліпідів із застосуванням препаратів фосфоліпази А1 (Lecitase Novo і Lecitase Ultra) та знайдено відповідні кінетичні характеристики: константа Міхаеліса і максимальна швидкість реакції. Встановлено ефективні умови дії ферментних препаратів Lecitase Novo і Lecitase Ultra при модифікуванні фосфатидилхоліну і комплексу фосфоліпідів, що вилучено із соняшникової олії. Виявлено, що препарат Lecitase Ultra має більшу каталітичну здатність щодо модифікування фосфоліпідів порівняно з Lecitase Novo. Визначено поліпшення поверхнево-активних і піноутворюючих властивостей отриманих модифікованих фосфоліпідів, що вилучено з соняшникової олії; показано ефективність їх використання у хлібопеченні і виробництві низькожирних майонезів.

Вперше встановлено, що препарати фосфоліпази А1 виявляють вибірковість щодо гідролізу певних груп фосфоліпідів, що містяться у соняшниковій олії та фосфатидному концентраті, а саме фосфатидилхолінів, фосфатидилетаноламінів і фосфатидних кислот. Визначено ефективні умови ферментативного процесу гідратації соняшникової олії і отримано його математичну модель з використанням фосфоліпазного препарату Lecitase Ultra.

Запропоновано періодичну і безперервну технології ферментативної гідратації соняшникової олії. У результаті промислових випробувань періодичної технології підтверджено можливість зниження кількості фосфоліпідів в олії до 0,06 % і зменшення відходів сировини (олії). Економія при переході від рафінації соняшникової олії, що включає гідратацію з використанням води (пари), до фізичної рафінації з ферментативною гідратацією дорівнює близько 70 грн. на 1 т олії.

Дисертаційна робота присвячена рішенню науково-практичної задачі побудування науково обґрунтованої ферментативної технології гідратації соняшникової олії, що дає змогу отримати якісну гідратовану олію та фосфатидний концентрат із поліпшеними властивостями.

За результатами досліджень зроблено такі висновки.

 1. Визначено кінетичні характеристики ферментних препаратів Lecitase Novo і Lecitase Ultra, продуцентами яких є мікроорганізм Aspergillus oruzae, а саме константа Міхаеліса і максимальна швидкість реакції; знайдено кінетичні параметри реакції гідролізу (константи швидкості і енергія активації) про різних температурах; виявлено більшу каталітичну активність препарату Lecitase Ultra за Lecitase Novo.

 2. Знайдено ефективні умови дії препаратів фосфоліпази А1 щодо модифікування фосфоліпідів, які вилучено із соняшникової олії; виявлено поліпшення їх поверхнево-активних і піноутворюючих властивостей внаслідок ферментативного гідролізу.

 3. Методом центрального композиційного рототабельного планування визначено математичну модель ферментативної гідратації соняшникової олії при використанні фосфоліпази Lecitase Ultra і знайдено ефективні умови цього процесу.

 4. Встановлено вплив ферментних препаратів Lecitase Novo і Lecitase Ultra на фракційний склад фосфоліпідів як при модифікуванні фосфатидного концентрату, так і у процесі ферментативної гідратації соняшникової олії; визначено зміну жирнокислотного складу фосфоліпідів у разі гідролізу з фосфоліпазою Lecitase Ultra.

 5. Розроблено періодичну й безперервну ферментативну технологію гідратації соняшникової олії. Економія при переході від рафінації соняшникової олії, що включає гідратацію з використанням води (пари), до фізичної рафінації з ферментативною гідратацією дорівнює близько 70 грн. на 1 т нерафінованої олії.

 6. Промислові випробування ферментативної технології гідратації соняшникової олії підтвердили можливість зниження кількості фосфоліпідів в олії до 0,06 % і зменшення відходів сировини (олії).

Публікації автора:

 1. Богодіст-Тимофєєва О.Ю. Ферментативна гідратація олії // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – №6, т. 2. – с. 131 - 134.

 2. Гладкий Ф.Ф., Богодіст-Тимофєєва О.Ю. Модифікування фосфатидного концентрату за допомогою ферменту // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – №9, т. 2. – с. 35 - 38.

Здобувачем проведено модифікування фосфоліпідів фосфатидного концентрату у розчиннику з використанням фосфоліпазного препарату Lecitase TM 10L, виконано аналіз отриманих даних.

 1. Богодіст-Тимофєєва О.Ю., Гладкий Ф.Ф., Чумак О.П., Гасюк Л.В. Перетворення фосфоліпідів під впливом ліполітичних ферментів // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2003. – №11, т. 2.– с. 7 - 10.

Здобувачем здійснено експерименти щодо гідролізу фосфатидного концентрату і фосфатидній емульсії з використанням препаратів фосфоліпази А1 (Lecitase Novo i Lecitase Ultra).

 1. Богодіст-Тимофєєва О.Ю., Гладкий Ф.Ф. Дослідження властивостей препаратів мікробних фосфоліпаз // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2004. – №41. –

с. 47 - 52.

Здобувачем визначено напрямки дослідження, проведено низку експериментів щодо знайдення кінетичних характеристик фосфоліпаз Lecitase Novo i Lecitase Ultra, проаналізовано результати.