Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Дошкільна педагогіка


Врочинська Людмила Ігорівна. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї. : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Врочинська Л.І. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено питанням виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім’ї. Проаналізовано стан дослідження проблеми виховання гуманності та взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. Обґрунтовано підхід до розгляду гуманності як норми гуманної поведінки, що конкретизується відповідними правилами. Уточнено суть поняття “гуманна поведінка”, виявлено критерії, показники та рівні вихованості гуманної поведінки старших дошкільників. Визначено педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім’ї: 1) організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на сучасних педагогічних засадах гуманістичного виховання; 2) оновлення змісту і методів взаємодії дошкільного закладу і сім’ї щодо виховання гуманної поведінки у дітей; 3) збагачення досвіду гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх до активної участі в організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на основі їхніх інтересів і потреб дитини.

Розроблено та експериментально перевірено модель виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії ДНЗ і сім’ї та педагогічну технологію взаємодії дітей і дорослих.

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми гуманістичного підходу до виховання дітей дошкільного віку, що виявляється у визначені педагогічних умов виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного закладу і сім’ї.

Проведене дослідження підтвердило правильність висунутої гіпотези, що дало підстави для наступних висновків:

 1. Проблема виховання гуманності як однієї з характеристик особистості актуалізується із зростанням потреби у гуманізації взаємин “людина-суспільство” та “людина-людина”.

 2. Аналіз теоретичних джерел і результатів наукових досліджень проблеми дав змогу уточнити сутність поняття “гуманна поведінка” та педагогічні умови її виховання. Гуманна поведінка розглядається нами як синтез гуманних уявлень, почуттів, мотивів, а відтак – вчинків на основі засвоєння цінностей гуманізму і формування морального досвіду. Вона включає три взаємопов’язаних компоненти: когнітивний (уявлення і знання про норми гуманності), емоційно-мотиваційний (гуманні почуття) і діяльнісний (гуманні вчинки та взаємини). Регуляторами гуманної поведінки є моральні норми і позитивне емоційне ставлення до їх виконання, інтерес до природного і соціального довкілля, а також усвідомлення себе як носія гуманних вчинків, засноване на гуманному ставленні до інших (близьких людей, однолітків, педагогів).

Однією з головних умов забезпечення ефективності процесу виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку є взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання. Педагогічну взаємодію ми розглядаємо як цілеспрямовану співдіяльність вихователів і батьків, засновану на взаємній довірі та спрямовану на обмін досвідом формування у дітей гуманної поведінки на засадах розуміння їх індивідуальних особливостей та інтересів.

 1. У констатувальному експерименті за допомогою спостереження за діяльністю дітей, бесід, розв’язання педагогічних ситуацій, анкетування, аналізу документації вихователів виявлено чотири рівні сформованості гуманної поведінки дітей – високий, вище середнього, середній, низький. Критеріями й показниками виступили якість уявлень про гуманність і способи прояву гуманної поведінки (повнота, чіткість, конкретність, усвідомленість), наявність гуманних почуттів і їх мотивація (емоції та мотиви), характер гуманних вчинків (прояв позитивних вчинків у реальній та уявній ситуаціях, стійкість у змінених життєвих обставинах).

 1. Доведено, що для ефективної реалізації процесу виховання гуманної поведінки необхідне дотримання таких педагогічних умов: організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ на сучасних педагогічних засадах гуманістичного виховання; оновлення змісту і методів взаємодії дошкільного закладу і сім’ї щодо виховання гуманної поведінки у дітей; збагачення досвіду гуманного спілкування батьків з дітьми та залучення їх до активної участі в організації життєдіяльності дітей у дошкільному закладі на основі їхніх інтересів і потреб дитини.

 2. Розроблена та експериментально перевірена модель виховання гуманної поведінки дітей у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. У моделі гуманна поведінка дітей представлена у єдності когнітивного, емоційно-мотиваційного та діяльнісного компонентів. Педагогічні умови виховання гуманної поведінки реалізувалися у відповідності до завдань роботи: з дітьми – формування гуманних уявлень, розвиток моральних мотивів поведінки, формування досвіду гуманних вчинків; з дорослими – оволодіння знаннями, вміннями та навичками гуманістичного виховання дітей.

 3. Розроблено і впроваджено технологію спільного педагогічного впливу вихователів і батьків з метою виховання гуманної поведінки дітей як інтегрованої моральної діяльності через гуманне ставлення до себе, дорослих, однолітків. Із виділених напрямів була передбачена самостійна робота кожного виховного інституту, а також спільні заходи ДНЗ і сім’ї, відповідно до рівнів вихованості гуманної поведінки у дітей, особливостей сімей, можливості спільної участі дітей та дорослих. Основними шляхами педагогічної взаємодії у процесі виховання гуманної поведінки старших дошкільників були: активізація дітей до різноманітної спільної діяльності, забезпечення в усіх сферах життєдіяльності дітей позитивного емоційного супроводу, здійснення індивідуального підходу, співробітництво дітей і дорослих в усіх видах діяльності.

 4. Експериментальна перевірка засвідчила ефективність педагогічних умов виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. Як показали результати контрольного експерименту, зросла кількість дітей високого рівня розвитку гуманної поведінки (кількість дітей, віднесених до високого рівня, підвищилася на 28,0 %), зменшилась кількість дітей з низьким рівнем (24,0 %). Кількість батьків високого рівня готовності до виховання гуманної поведінки дітей зросла на 31,0 %, поглибився їх інтерес до виховання гуманності у дітей, підвищилася відповідальність за власні вчинки, зросла відкритість до нових знань педагогічного змісту. Збільшилась кількість батьків, які довіряють вихователям і розуміють необхідність узгоджених дій дошкільного закладу і сім’ї у гуманістичному вихованні дошкільників. Доведено ефективність проведеної роботи з педагогами, зменшилась кількість вихователів, не задоволених взаємодією з батьками у вихованні гуманної поведінки дітей, підвищився рівень їх педагогічної майстерності.

Виконане дослідження не вичерпує проблеми виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку. Перспективи подальшої роботи вбачаємо у розробці змісту і форм спільної роботи ДНЗ з родинами, діти яких не виховуються в дошкільному закладі. Вимагає вирішення проблема спеціальної підготовки педагога до роботи з родинами щодо формування гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Врочинська Л. І. Взаємодія дитячого садка і сім’ї у вихованні гуманності в дітей старшого дошкільного віку / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного педагогічного інституту. – Вип. 5. – Рівне : РДПІ, 1999. – С. 84–91.

 2. Врочинська Л. І. Педагогічні умови виховання гуманної поведінки у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 9. – Рівне : РДГУ, 2000. – С. 93–97.

 3. Врочинська Л. І. Взаємодія суспільного і родинного виховання в умовах сьогодення / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 19. – Рівне : РДГУ, 2002. – С. 145–150.

 4. Врочинська Л. І. Народна казка як засіб виховання гуманної поведінки у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 29. – Рівне : РДГУ, 2004. – С. 142–144.

 5. Врочинська Л. І. Виховання гуманної поведінки у старших дошкільників засобом гри / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 31. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 73–77.

 6. Врочинська Л. І. Садок і родина : виховуємо дітей гуманними / Л. І. Врочинська // Дошкільне виховання. – 2006. – № 6. – С. 12–14.

 7. Врочинська Л. І. С.Ф. Русова про формування гуманізму в дітей дошкільного віку / Л. І. Врочинська // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2006. – № 4 (99). – С. 35–38.

 8. Врочинська Л. І. Педагогічна підготовка батьків – основа ефективної взаємодії з вихователями у вихованні гуманної поведінки дитини / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 36. – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 102–106.

 9. Врочинська Л. І. В. О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей / Л. І. Врочинська // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 21–24.

Інші публікації:

 1. Врочинська Л. І. Виховання гуманності у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Розвиток інтелекту і творчості у дітей дошкільного віку : матеріали міжвуз. конф., 4–5 травня 1995 р. / За ред. Т. І. Поніманської. – Кременець, 1995. – С. 9–11.

 2. Врочинська Л. І. Софія Русова про моральне виховання / Л. І. Врочинська // Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій спадщині Софії Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвячених 140-річчю з дня народження С. Ф. Русової. – Чернігів, 1996. – С. 28–31.

 3. Врочинська Л. І. Гуманізація педагогічного процесу дитячого садка – основа становлення і розвитку національної школи в Україні / Л. І. Врочинська // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. – Тернопіль, 1996. – № 3. – С. 118–119.

 4. Врочинська Л. І. До проблеми гуманізації навчально-виховного процесу / Л. І. Врочинська // Актуальні проблеми дошкільного виховання : міжвуз. зб. наук. праць / За ред. А. М. Богуш і Т. І. Поніманської. – Рівне, 1997. – С. 85–86.

 5. Врочинська Л. І. Взаємодія дитячого садка і сім’ї – основна умова виховання гуманізму у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Педагогічна наука – сучасній школі : зб. наук. праць (за матеріалами всеукр. конф., 24 травня 1999 р.). – Ч. 1. – Кременець, 1999. – С. 128–130.

 6. Врочинська Л. І. Гуманні взаємини батьків і дітей – основа виховання гуманної поведінки дошкільників / Л. І. Врочинська // Актуальні проблеми формування особистості нового типу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2002 р. – Кременець, 2003. – С. 46–48.

 7. Врочинська Л. І. Виховання досвіду і звички гуманної поведінки старшого дошкільника / Л. І. Врочинська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. – Вип. 1. – Кременець, 2004. – С. 140–143.

 8. Врочинська Л. І. Педагогічна підготовка батьків до взаємодії з вихователями дошкільних закладів / Л. І. Врочинська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. – Вип. 2. – Київ–Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – С. 45–49.

 9. Врочинська Л. І. Ігровий тренінг як засіб формування гуманної поведінки у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. – Вип. 3. – Київ–Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2007. – С. 33–37.