Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека


Екологічна безпекаГоловна / Національна безпека / Екологічна безпека


Бутко Ольга Володимирівна. Екологічна безпека : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2009.Анотація до роботи:

Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв’язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ, 2009.

Дисертаційна робота спрямована на встановлення регіональних закономірностей розвитку зсувних процесів як складової екологічної безпеки територій (на прикладі Харківської області).

Встановлені основні закономірності розвитку зсувних процесів в межах платформного типу геологічного середовища; розроблена оптимальна система управління розвитком зсувів для забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування; виконані розрахунки ризиків зсувонебезпечних територій на локальному і регіональному рівнях.

З використанням топографічних, геологічних карт були розроблені цифрові карти зсувонебезпечних територій, застосування яких дозволить оперативно приймати рішення про упровадження запобіжних протизсувних заходів.

При проведенні натурних спостережень протягом трьох років (2006–2008) з використанням інструментальних методів було встановлено, що одним із важливих чинників сучасної активізації зсувів платформної частини України є переважно техногенне порушення природної вологості покривних лесово-суглинистих порід, які в умовах техногенно-природного перезволоження та підтоплення в межах платформної частини України довгий час можуть бути нестійкими в інженерно-геологічному плані та формують зони критичного інженерно-геологічного ризику.

При управлінні розвитком зсувонебезпечного процесу у кожному конкретному випадку мають бути складені технічні паспорти з умов поводження в межах даного схилу, а також розроблені та упроваджені заходи щодо мінімізації небезпечного розвитку цього процесу. Прогнози і оцінки ризиків негативного впливу зсувних процесів доцільно виконувати для площинних сукупностей однотипних зсувів, які виділяються на основі інженерно-геологічного районування.

  1. Науково обґрунтована та розроблена для практичного застосування оптимальна інженерно-технічна схема керованого контролю розвитку зсувів у межах природних і техноприродних геосистем Харківської області. Вона реалізується на основі комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів розвитку небезпечних зсувних процесів у межах Харківської області і є невід’ємною складовою екологічної безпеки території дослідження. Встановлено, що одним із головних чинників сучасної активізації зсувів у межах платформної частини території України є техногенне порушення природної вологості лессово-суглинистих порід. У ході натурних спостережень, розраховані показники техногенно-природного перезволоження та підтоплення лессово-суглинисті породи схилів, які тривалий час можуть бути нестійкими в інженерно-геологічному плані та формують зони критичного еколого-геологічного ризику.

  2. При розробці схеми інженерно-технічного захисту процесонебезпечних територій та еколого-геологічному аналізі зсувонебезпечної обстановки розраховані ризики регіонального і локально-об’єктового рівня. За допомогою розрахунків ризиків оцінено можливі людські жертви на регіональному, локально-об’єктовому рівнях, доцільність забудови території, можливі економічні та матеріальні збитки. Розрахований ризик дозволяє здійснити інженерні заходи або уникнути забудови на небезпечних ділянках.

  3. Уперше визначені інженерно-технічні параметри схилів, динаміка та механізм зсувних систем з використанням інструментального методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі на локально-об’єктовому рівні дослідження в межах зсувних систем на території Куп’янської промислово-міської агломерації Харківської області. Дослідження виконувалися на типових ділянках для генетично однотипних зсувів і включені до розробленої схеми моніторингу зсувів регіонального і локально-об’єктового рівнів.

  4. Вперше побудовані картографічні моделі Куп’янської промислово-міської агломерації з визначенням показників розчленованості рельєфу, висот схилів, кутів нахилу поверхні рельєфу, перегинів поверхні рельєфу, тангенціальної кривизни схилів, як невід’ємна складова комплексної еколого-геологічної оцінки умов і факторів катастрофічного розвитку зсувів локального рівня.

  5. Розроблена оптимізаційна схема інженерно-технічного захисту зсувонебезпечних геосистем на процесонебезпечних територіях платформного типу геологічного середовища регіонального і локально-об’єктового рівнів, яка дозволить, після проведення економічних розрахунків щодо впровадження, забезпечити належний рівень екологічної безпеки території, протягом існування природно-техногенної геосистеми (на прикладі Куп’янської промислово-міської агломерації).

Публікації автора:

Статті у журналах та збірниках наукових праць

1. Коваленко О.В. Регіональний прогноз зсувів методом гармонічного аналізу Карпатського регіону, узбережжя Азовського моря та Харківської
області / Г.І.Рудько , О.В.Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 6. – С. 62–73.

2. Коваленко О.В. Взаємозв’язок організації геологічного середовища з розвитком екзогенних геологічних процесів (на прикладі Харківської області) / Г.Рудько, О.Коваленко // Геолог України. – 2006. – № 2. – С. 42–50.

3. Коваленко О.В. Закономірності розвитку зсувів у межах платформного типу геологічного середовища (на прикладі Харківської області) / Г.Рудько, Є.Яковлєв, О.Коваленко // Геолог України. – 2006.– № 4. – С. 41–47.

4. Коваленко О.В. Локальні закономірності розвитку зсувного процесу в межах басейну р.Осколу (на прикладі Куп’янської промислово-міської
агломерації) / Г.І.Рудько , Є.О.Яковлєв, О.В.Коваленко // Мінеральні ресурси України. – 2007.– Вип. 1. – С. 35–40.

5. Коваленко О.В. Закономірності розвитку і катастрофічної активізації зсувів у межах Куп’янської промислово-міської агломерації як складова техногенної безпеки Східного регіону України / О.В.Коваленко // Мінеральні ресурси
України. – 2007. – Вип. 3. – С. 35–39.

6. Коваленко О.В. Моніторинг небезпечних геологічних процесів з урахуванням факторів і закономірностей їх розвитку в межах промислово-міських
агломерацій (на прикладі зсувних процесів м. Куп’янськ Харківської
області) / О.В.Коваленко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. праць УкрНДІЕП. – Х.: Вид. «Райдер», 2007. – С. 151–168.

7. Коваленко О.В. Техногенна безпека Східного регіону України в умовах катастрофічної активізації зсувів (на прикладі Куп’янської промислово-міської агломерації Харківської області) / Г.І.Рудько, О.В.Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – №1. – С.15–22.

8. Коваленко О.В. Регіональні та локальні закономірності розвитку небезпечних зсувних процесів на території Харківської області / Рудько Г.І., Яковлєв Є.О., Коваленко О.В. // Вісник Одеської державної академії будівництва і
архітектури. – 2008. – Ч.1. – № 29. – С.287–296.

Матеріали конференцій

9. Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Київ, 22–26 вер. 2006 р.) / НАН України, М-во охорони навкол. природ. середовища [та ін.]. – НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2006. – 120 с.

10. Екологічна безпека техногенно-перевантажених регіонів та раціональне використання надр: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Коктебель, 18–22 чер. 2007 р.) / НАН України, М-во охорони навкол. природ. середовища [та ін.]. – К.: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. – 135 с.

11. Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції (Коктебель, 26–28 серп. 2007 р.) / НАН України, М-во охорони навкол. природ. середовища [та ін.]. – К.: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. – 85 с.

12. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: матеріали ІІІ науково-практичної конференції (Алушта, 14–16 вер. 2007 р.) / НАН України, М-во охорони навкол. природ. середовища [та ін.]. – К.: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. – 148 с.

13. Міжрегіональні проблеми екологічної безпеки: зб. текстів виступів на Міжнародному симпозіумі / НАН України, М-во охорони навкол. природ. середовища [та ін.]. – Одеса: МПЕБ, 2007. – 165 с.